Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

Budowa budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w miejscowości Dąbrówka.

WIG.6733.3.7.2016.DGA                                                 Orzysz, 01 kwietnia 2016 r.      

 

 

 

 

 

     OBWIESZCZENIE

 

 

               Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 26.02.2016 r., (data wpływu 03.03.2016 r.) Gminy Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku widowiskowo-sportowego z zapleczem przeznaczonym na świetlicę wiejską w miejscowości Dąbrówka” na działce o nr ewidencyjnym 258/1 położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrówka, gmina Orzysz.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.

 

 

Za-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

        

 

Data powstania: piątek, 1 kwi 2016 15:37
Data opublikowania: piątek, 1 kwi 2016 15:40
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1545 razy