Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze oferty na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu

                                                                                                                                                                                  Mikołajki, dn. 24 / 02 / 2016r.

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki

NIP 845-198-57-00, REGON 361222985

 

WJM.041.3.2015

Lp. 36

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU

 

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum: ERDA Sp. z.o.o., ul. Ogrody 24, 03-994 Warszawa, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn o wartości 109 347,00 zł. Uzasadnienie: oferta uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt).

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie jest realizowane w związku z projektem pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się z Unii Europejskiej ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.4. Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałania 1.4.1. Promocja gospodarcza regionu).

 

 

 

                                                                                     Piotr Jakubowski – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

 

                                                                                    ______________________________

                                                                                   podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 mar 2016 07:40
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2016 07:46
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 1601 razy