Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana treści zapytania ofertowego

                                                                                                                                                                             Mikołajki, dn. 09 / 02 / 2016r.

 

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

ul. Kolejowa 6

11-730 Mikołajki

NIP 845-198-57-00, REGON 361222985

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NA SPORZĄDZENIE ANALIZY PRZEDSIĘBIORSTW, STRATEGII MARKI ORAZ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Zamawiający informuje, że w treści zapytania ofertowego na sporządzenie analizy przedsiębiorstw, strategii marki oraz studium wykonalności projektu wprowadza się następujące zmiany:

 

1)      W szczegółowym opisie zamówienia w Etapie I, Pkt 2) Badanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie promocji gospodarczej i działań marketingowych oraz identyfikacja potencjalnych beneficjent projektu pn. „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”:

  • ppkt a otrzymuje nowe brzmienie: „Wywiad kwestionariuszowy realizowany telefonicznie (CATI) w odniesieniu do targetowanych grup respondentów (targetowanie pod względem rozkładu geograficznego, branży i wielkości przedsiębiorstw dla uzyskania reprezentatywnych danych. Także targetowanie pod względem korzystania / niekorzystania dotychczas z podobnych form wsparcia w zakresie promocji gospodarczej – element badania propensity score matching - analiza efektów, doświadczeń i preferencji w oparciu o porównanie grupy interwencji z utworzoną tzw. metodą „najbliższego sąsiada” grupą kontrolną). Próba badawcza: minimum 5%, ale nie mniej niż 10 podmiotów z ogólnej liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw z terenu danej gminy. Próba badawcza: rozumiana jako część grupy wybrana do badania, wyrażona jako procent ogólnej liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw, tożsama z ilością respondentów, którzy zdecydują się na bezpośredni udział w badaniu”.
  • ppkt b otrzymuje nowe brzmienie: „Wywiad kwestionariuszowy realizowany przez Internet (CAWI). Wykonawca w tym celu wykorzysta bazy kontaktowe poszczególnych urzędów 11 gmin oraz bazy ogólnodostępne. Wysłanie zaproszeń mailowych (mailing) z linkiem do przygotowanego elektronicznego formularza badania (ankiety), umieszczenie formularza na stronach internetowych poszczególnych gmin oraz w trakcie realizacji badania wysłanie minimum 2 monitów zachęcających do wzięcia udziału w badaniu. Próba badawcza: minimum 2% ogólnej liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw z terenu danej gminy. Próba badawcza: rozumiana jako część grupy wybrana do badania, wyrażona jako procent ogólnej liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw, tożsama z ilością respondentów, którzy zdecydują się na bezpośredni udział w badaniu”.
  • ppkt c otrzymuje nowe brzmienie: „Wywiady pogłębione. Zastosowanie techniki wywiadów bezpośrednich oraz telefonicznych z przedstawicielami reprezentantów różnych branż przedsiębiorców (np. LOT, Izby Gospodarcze, IOB). Lista reprezentantów zostanie sporządzona przez Wykonawcę przy akceptacji Zamawiającego. Wymagana liczba kompletnie zrealizowanych wywiadów pogłębionych: min. 10 w gminie, w której jest zarejestrowanych do 200 podmiotów gospodarczych, min. 20 w gminie, w której jest zarejestrowanych od 201 do 500 podmiotów gospodarczych oraz min. 50 w gminie, w której jest zarejestrowanych ponad 501 podmiotów gospodarczych”.

2)      W załączniku do Zapytania ofertowego „Oferta cenowa”: po Etapie III dodaje się następujący zapis „UWAGA: Wartość Etapu III powinna wynosić min. 50% łącznej wartości Etapu I i II”.

3)      W załączniku do Zapytania ofertowego „Istotne warunki umowy” pkt 9 III otrzymuje nowe brzmienie: Zamawiający przewiduje płatności po realizacji każdego z etapów, przy czym wynagrodzenie za I Etap nie może wynosić więcej niż 30% wartości całego zadania, a łączne wynagrodzenie za realizację I i II Etapu nie może wynosić więcej niż 50% wartości przedmiotu zamówienia”.

 

Piotr Jakubowski – Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020

______________________________

podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 lut 2016 08:37
Data opublikowania: środa, 10 lut 2016 08:41
Opublikował(a): Urszula Myka
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 1392 razy