Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

WIG.6733.4.7.2015.DGA                                                  Orzysz, 29 stycznia 2016 r.      

 

 

 

     OBWIESZCZENIE

 

 

           Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 18.12.2015 r., (data wpływu 28.12.2015 r.) PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa Władysław Karbowniczyn, prowadzący działalność gospodarczą pod firmąELEKTRYK Karbowniczyn S.C. ul. Sienkiewicza 9A, 11-500 Giżycko, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „wymianie słupa w linii SN, budowie linii kablowej SN 15kV długość około 62 m, stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, linii kablowej YAKXS 4 x 120 mm² długość 106 m, złącza kablowo-pomiarowego szt. 1” na działkach o nr ewidencyjnych 230/2, 247/1, 224/4 położonych w obrębie geodezyjnym Grądy, gmina Orzysz.

             Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

Data powstania: poniedziałek, 1 lut 2016 15:07
Data opublikowania: poniedziałek, 1 lut 2016 15:10
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1573 razy