Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Orzysza z dnia 18 grudnia 2015 r.

o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw utrzymania dróg i infrastruktury gminnej w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

Załącznik

                                                                                                       do Zarządzenia nr 351/2015

Burmistrza Orzysza

z dnia 18.12.2015 r.

 

BURMISTRZ ORZYSZA

ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw utrzymania dróg i infrastruktury gminnej w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12 – 250 Orzysz

 

1. Wymagania niezbędne:

1)     wykształcenie wyższe – preferowany kierunek techniczny w szczególności: budownictwo, geodezja, gospodarka przestrzenna lub gospodarka nieruchomościami

2)     obywatelstwo polskie;

3)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5)     posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

6)     nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o drogach publicznych , ustawy o zamówieniach publicznych;

2)     doświadczenie zawodowe z zakresu realizacji zadań przewidzianych na wskazanym stanowisku;

3)     biegła znajomość obsługi komputera;

4)     wysoka kultura osobista;

5)     umiejętność pracy w zespole;

6)     dokładność i skrupulatność;

7)     dyspozycyjność;

8)     prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres zadań i odpowiedzialności

Do głównych zadań pracownika będzie należało w szczególności:

- wykonywanie czynności związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz infrastruktury technicznej obejmującej w szczególności oświetlenie;

- prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia gminy w energię elektryczną;

- nadzór nad realizacja inwestycji gminnych w zakresie dróg gminnych i ich infrastruktury technicznej;

- uzgadnianie planów ruchu oraz prowadzenie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników korzystających z dróg gminny;

- nadzór nad właściwym oznakowaniem dróg, miejsc użyteczności publicznych oraz przejazdów kolejowych;

- utrzymanie we właściwej sprawności technicznej pojazdów służbowych.

4. Warunki pracy na stanowisku

1)     charakter pracy: administracyjny;

2)     czas pracy: 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu, w przyjętym 5 - dniowym tygodniu pracy oraz 4 miesięcznym okresie rozliczeniowym;

3)     system pracy : jednozmianowy;

4)     praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;

5)     kierowanie pojazdem służbowym.

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Na dzień 30 listopada 2015 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Orzyszu nie przekroczył 6%.  W związku z powyższym, na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, osobie niepełnosprawnej przysługuje pierwszeństwo zatrudnienia pod warunkiem, że znalazła się ona w gronie nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów , spełniających wymagania niezbędne oraz w jak największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których komisja przedstawiła kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

 

6. Wymagane dokumenty

1)     CV oraz list motywacyjny

2)     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz staż pracy

3)     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (pierwszeństwo zatrudnienia)

4)     oświadczenie o korzystaniu przez kandydata z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

5)     oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

6)     oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane oraz opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202)”.

 7. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym z napisem:
„Nabór na stanowisko podinspektora  do spraw utrzymania dróg i infrastruktury gminnej w wydziale inwestycji, gospodarki komunalnej, planowania i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Orzyszu”  w terminie od dnia 21 grudnia 2015 r. do dnia 5 stycznia 2016 r.
- osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15,
pok. nr 4 (parter), w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
w godz. od 7.30 do 15.30 oraz w środę w godzinach od 8.30 do 16.30.
lub
- przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12 – 250 Orzysz.
O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Etapy naboru i terminy opublikowania wyników:

Proces naboru obejmuje dwa etapy:

  1. ocenę formalną złożonych dokumentów
  2. rozmowę kwalifikacyjną .

Pierwszy etap naboru zostanie przeprowadzony w dniu 7 stycznia 2016 r.

Drugi etap naboru zostanie przeprowadzony w dniu 12 stycznia 2016 r.

O dokładnym miejscu i godzinie II etapu naboru kandydaci spełniający warunki formalne zawarte w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Informacja o wyniku naboru ukaże się na stronie www.bip.orzysz.pl w zakładce ogłoszenia.

 

 

 

Data powstania: piątek, 18 gru 2015 15:44
Data opublikowania: piątek, 18 gru 2015 15:50
Data edycji: poniedziałek, 21 gru 2015 08:04
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 2078 razy
Ilość edycji: 1