Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie na rzecz Gminy Orzysz projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i załącznikami graficznymi oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego wraz z analizą i załącznikami graficznymi w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

WIG.6730.47.2015.DGA                                                                   Orzysz, 14.12.2015 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 Na podstawie zapisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 121 /2014 z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych zapraszam do złożenia oferty cenowej na opracowanie na rzecz Gminy Orzysz projektów decyzji o warunkach zabudowy wraz z analizą i załącznikami graficznymi oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego wraz z analizą i załącznikami graficznymi w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Przedmiotowa usługa polega w szczególności na:

  1. Przeprowadzeniu niezbędnych analiz terenu wraz z wynikami tych analiz, celem prawidłowego ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, które mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588);
  2. Opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które mają być wykonane zgodnie z art. 50 ust. 4 i art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz innymi właściwymi przepisami w tym zakresie;
  3. Przygotowaniu odpowiedniej ilości papierowych wersji projektów decyzji i wyników analiz, określonych w art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), wyznaczenie instytucji, które dokonają ich uzgodnienia;
  4. Przedłożeniu dodatkowego egzemplarza archiwalnego projektu decyzji z analizą, wynikami analizy i dokumentacją zdjęciową z wizji w terenie oraz pełnej wersji tego dokumentu w formie elektronicznej;
  5. Wprowadzeniu do wykonanych projektów decyzji zmian w ich treści wynikających z uzgodnień.
  6. Konieczność ponownego przygotowania decyzji zachodzącej w wyniku uchylenia w instancji odwoławczej wcześniej wydanej decyzji a przygotowanej przez urbanistę;
  7. Przygotowanie projektu decyzji zmieniającej decyzję wydaną przez Burmistrza w przypadku złożenia takiego wniosku przez Strony.

 

Oferta winna być złożona na załączonym formularzu ofertowym do dnia 22.12.2015 r., do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12 – 250 Orzysz (Punkt Obsługi Klienta) lub przesłana na w/w adres urzędu. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15.10 w dniu 22.12.2015 r.

Oferty wniesione po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Szacunkowa ilość projektów do sporządzenia w roku 2016 – 45 szt.

            Jednocześnie informuję, iż zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

 

 

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

 

W załączeniu:

Formularz ofertowy

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 gru 2015 11:47
Data opublikowania: wtorek, 15 gru 2015 12:00
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1684 razy