Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji umarzającej postępowanie.

WIG.6220.11.8.2015.DGA                                                       Orzysz, 02 grudnia 2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANEJ DECYZJI

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) i w związku z art. 104 § 1 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 02 grudnia 2015 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gminy Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz,w imieniu której działa pełnomocnik Renata Kuczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROJEKTOR z siedzibą w Suwałkach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dziubiele wraz z siecią przesyłową z miejscowości Chmielewo do miejscowości Dziubiele gmina Orzysz” z uwagi na bezprzedmiotowość postępowania.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

Data powstania: piątek, 4 gru 2015 11:10
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2015 11:13
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1346 razy