Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

na bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego w 2016 r.

I. ZAMAWIAJĄCY

 Gmina Orzysz
12-250 Orzyszu, ul. Giżycka 15

NIP: 849 – 15 – 04 – 380

REGON: 790671515

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1.    Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw:

a) do samochodów służbowych i pożarniczych Urzędu Miejskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Gminie Orzysz

b) sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Orzysz (motopompy, pompy, piły, agregaty, sprzęt ratownictwa drogowego)

2. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego
w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio:

a) benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95 zgodna
z aktualną normą PN-EN 228 etylina Pb 95 – 3 600 dm3;

b) olej napędowy ON zgodny z aktualną normą PN-EN 590 – około 9 900 dm3.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1)

 Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 2. Do oferty należy załączyć:

a)  formularz cenowy – wg załącznika nr 2;

b)  wzór umowy -zaakceptowany przez wykonawcę na każdej ze stron;

c)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d)  koncesję na dystrybucję paliwa;

 V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania działalności związanej z obrotem paliwami płynnymi;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia;

c) wykonawca musi posiadać minimum jedną stację paliw w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego.

 VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. Giżycka 15, pok. nr 4 – Punkt Obsługi Interesanta do dnia 14 grudnia 2015 r. do godziny 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Osoba do kontaktu – Izabela Jaźwińska, tel. 0-87 424 10 52.

6. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.bip.orzysz.pl w zakładce Ogłoszenia.

7. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób:

„Bezgotówkowy zakup paliwa na potrzeby Gminy Orzysz –oferta”

 VII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena ofertowa powinna być podana na podstawie obecnej ceny detalicznej 1 dm3 paliwa (wyliczona wg wzorów podanych w załączniku nr 2 formularz cenowy);
 2. Cena 1 dm3 paliwa – benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON, podana
  w formularzu cenowym dotyczyć musi ceny detalicznej (brutto) 1 dm3 benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON na dystrybutorze stacji paliw przewidzianej do realizacji dostaw wg cen obowiązujących w dniu ogłoszenia zapytania ofertowego – 03.12.2015 r.
 3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
  i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
 4. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
  z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

      5.   Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 VIII. OCENA OFERT

 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

a) oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym,

b) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

c) wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert.

Zamawiający przy wyborze Wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami oceny ofert:

 a) Cena wykonania zamówienia - waga 20 %;

 b)  Wysokość opustu – waga 80 %;

 Cena wykonania zamówienia - waga 20%, maks. ilość punktów 20;

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

                     Cn

Cw = ------------ x 20 pkt

                     Cbo

 

gdzie:

Cw - cena wykonania zamówienia

Cn - najniższa cena ofertowa brutto spośród badanych ofert

Cbo - cena brutto badanej oferty.

 

Wysokość opustu - waga 80 %, maks. ilość punktów 80;

Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

 

                   Obo

Ow = --------- x 80 pkt

                 Onw

 

gdzie:

Ow - wysokość opustu

Onw - najwyższa wartość opustu spośród badanych ofert

Obo - wartość opustu badanej oferty.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

4. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie
z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki wyboru na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na stronie www.bip.orzysz.pl w zakładce Ogłoszenia.

 X. DODATKOWE INFORMACJE

 Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

 XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Formularz cenowy.

3. Wzór umowy.

 

Burmistrz Orzysza

(-) Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 gru 2015 14:18
Data opublikowania: czwartek, 3 gru 2015 14:27
Data edycji: piątek, 4 gru 2015 13:09
Opublikował(a): Izabela Bańkowska
Zaakceptował(a): Izabela Bańkowska
Artykuł był czytany: 2138 razy
Ilość edycji: 1