Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Umorzenie postępowania.

WIG.6220.8.17.2015.DGA                                                    Orzysz, 13 listopada 2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANEJ DECYZJI

 

 

            Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013.1235 ze zm.) i w związku z art. 104 § 1 i 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 13 listopada 2015 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12 – 200 Pisz w imieniu którego działa pełnomocnik Łukasz Urbański, ul. K. Guderskiego 34/27, 80 - 180 Gdańsk dla planowanego przedsięwzięcia pn.„Przebudowie drogi powiatowej Nr 1849N DK Nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK Nr 63 na odcinkach: od km 0+000 do km 2+974; od km 4+938 do km 7+045 województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz” planowanej na działkach nr 253 - obręb Grzegorze, 199/3, 288, 309, 175/1, 176 – obręb Nowe Guty, 130 – obręb Gaudynki, gmina Orzyszz uwagi na bezprzedmiotowość postępowania.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: poniedziałek, 16 lis 2015 15:16
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lis 2015 15:21
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1398 razy