Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wod. i kan., sieciowymi przepompowniami ścieków wraz z zasileniem eNN dla istniejącej i planowanej zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gm. Orzysz. Długość sieci k.s. grawitacyjnej i tłocznej do 6500 m, sieci wodociągowej do 5500 m i do 400 szt. przyłączy.

WIG.6220.9.10.2015.DGA                                                    Orzysz, 10 listopada 2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

        Działając zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013.1235 ze zm.), a także § 3 ust 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)                 

                                                                                        zawiadamiam

o wydanej w dniu 10 listopada 2015 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wod. i kan., sieciowymi przepompowniami ścieków wraz z zasileniem eNN dla istniejącej i planowanej zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gm. Orzysz. Długość sieci k.s. grawitacyjnej i tłocznej do 6500 m, sieci wodociągowej do 5500 m i do 400 szt. przyłączy”,z wniosku Gminy Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w imieniu której działa pełnomocnik Renata Kuczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROJEKTOR z siedzibą w Suwałkach z dnia 04.09.2015 r. (data wpływu 09.09.2015 r.),

          Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym, o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 12 lis 2015 10:19
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2015 10:27
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1488 razy