Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dziubiele wraz z siecią przesyłową z miejscowości Chmielewo do miejscowości Dziubiele gmina Orzysz.

WIG.6220.11.2.2015.DGA                                                                Orzysz, 03.11.2015 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

          Działając zgodnie z art. 10, 49 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397 ze zm.)

                                                                                     zawiadamiam

o wszczęciu postępowania z wniosku Gminy Orzysz, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w imieniu której działa pełnomocnik Renata Kuczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PROJEKTOR z siedzibą w Suwałkachz dnia 25.10.2015 r. (data wpływu 30.10.2015 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dziubiele wraz z siecią przesyłową z miejscowości Chmielewo do miejscowości Dziubiele gmina Orzysz.”

W miejscowości Chmielewo istnieje stacja wodociągowa zasilająca wodociąg gminny doprowadzający wodę do gospodarstw domowych w miejscowości Chmielewo. Projektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do istniejącej sieci gminnej w miejscowości Chmielewo zgodnie z warunkami wydanymi przez ZUK znak: ZUK/128/2015r z dnia 09.10. 2015 r. Trasę przebiegu sieci przewidziano przez tereny prywatne oraz ciągi komunikacyjne istniejącej sieci dróg w miejscowościach Chmielewo i Dziubiele. Długość projektowanej sieci przewiduje się do L= 6000 m, ilość przyłączy do 50 szt. Rurociągi wykonane będą z rur ciśnieniowych PE i PVC. Na trasie sieci przewidziano hydranty podziemne i nadziemne zabezpieczone przed złamaniem i możliwością całkowitego opróżnienia kolumny z wody. Głębokość i sposób ułożenia wodociągu: wykopy liniowe o pionowych ścianach pod projektowaną sieć umocnione zostaną ażurowymi wypraskami oraz wykopy szerokoprzestrzenne. Minimalne zagłębienie rurociągów nie powinno być mniejsze niż 1,8 m. Przewody PE, PVC ułożone będą na 20 cm podsypce z suchego i zagęszczonego piasku z obsypką z piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rur z dokładnym ręcznym jego zagęszczeniem. W ramach prowadzonych prac nie przewiduje się usuwania zadrzewienia ani zniszczenia szaty roślinnej, naturalnej rzeźby terenu i walorów krajobrazowych.

Obszar Inwestycji i obszar oddziaływania nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na następujących obszarach objętych prawnymi formami ochrony przyrody: Mazurskiego Parku Krajobrazowego,Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód, Natura 2000 - Puszcza Piska (kod obszaru: PLB280008).

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

     Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 5 lis 2015 14:19
Data opublikowania: czwartek, 5 lis 2015 14:28
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1558 razy