Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Orzyszu

W związku z planowanym uruchomieniem z dniem 1 grudnia 2015 r. działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, przy ul. Wojska Polskiego w Orzyszu, Burmistrz Orzysza - Zbigniew Włodkowski ogłasza nabór na stanowiska Instruktora Terapii/ Terapeuty/Terapeuty – pedagoga.

Planowane jest zatrudnienie 5 osób obejmujące 4 i 3/5 etatu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. ; poz. 1786) Instruktorem Terapii/ Terapeutą/Terapeutą – pedagogiem może być osoba, która spełnia następujące wymagania:

1)     posiada wykształcenie minimum średnie i kurs specjalistyczny

lub

2)     wyższe kierunkowe,

3)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4)     nie jest skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

6)     posiada nieposzlakowaną opinię.

Z uwagi na planowaną formę działań terapeutycznych nabór dotyczy osób posiadających kwalifikacje do wykonywania pracy w pracowniach:

- rękodzieła artystycznego,

- przystosowania do prac domowych,

- krawieckiej,

- kulinarnej,

- teatralno – muzycznej.

Listy motywacyjne wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje, umiejętności oraz przebieg pracy zawodowej należy składać w terminie od dnia 3 listopada 2015 r. do dnia 9 listopada 2015 r. :

osobiście - do Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 w biurze podawczym pokój nr 4 przy ul. Giżyckiej 15 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego

lub

przesłać na adres - Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15 12 – 250 Orzysz

Złożone dokumenty należy opatrzyć klauzulą ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1202)”.

Dokumenty, które wpłyną po dniu 9 listopada 2015 r. nie będą rozpatrywane.

Po analizie dokumentów wybrane osoby zostaną zaproszone, w uzgodnionym terminie, na rozmowę kwalifikacyjną.

BURMISTRZ

(-) Zbigniew Włodkowski

 

Data powstania: poniedziałek, 2 lis 2015 13:28
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lis 2015 13:31
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 2286 razy