Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wod. i kan., sieciowymi przepompowniami ścieków wraz z zasileniem eNN dla istniejącej i planowanej zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gm. Orzysz. Długość sieci k.s. grawitacyjnej i tłocznej do 6500 m, sieci wodociągowej do 5500m i do 400 szt. przyłączy.

WIG.6220.9.7.2015.DGA                                                                 Orzysz, 20.10.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając zgodnie z z art. 10 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2013.1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397 ze zm.) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 roku (Dz.U.2013.817),

                                                

                                             zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej) z przyłączami wod. i kan., sieciowymi przepompowniami ścieków wraz z zasileniem eNN dla istniejącej i planowanej zabudowy zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Góra, gm. Orzysz. Długość sieci k.s. grawitacyjnej i tłocznej do 6500 m, sieci wodociągowej do 5500m i do 400 szt. przyłączy”.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

 Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 22 paź 2015 14:13
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2015 14:24
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1385 razy