Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

Budowa linii kablowej nN 0,4 kV o długości 280 m do zasilenia budynku mieszkalnego na działkach o nr ewidencyjnych 86 i 87/21 położnych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

WIG.6733.2.8.2015.DGA                                                    Orzysz, 20 października 2015 r.

                                                                    

 

     OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 07.09.2015 r., (data wpływu 09.09.2015 r.) PGE Dystrybucja Białystok S.A w imieniu którego działa Henryk Gryko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELEKTROPROJEKT ELPRO”, z siedzibą w Ełku, ul. Warszawska 1/48, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie linii kablowej nN 0,4 kV o długości 280 m do zasilenia budynku mieszkalnego” na działkach o nr ewidencyjnych 86 i 87/21 położnych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.

 

 Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: czwartek, 22 paź 2015 11:53
Data opublikowania: czwartek, 22 paź 2015 12:26
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1361 razy