Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

WIG.6220.10.2.2015.DGA                                                               Orzysz, 16.10.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 10 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397 ze zm.)

 

                                                zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania z wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12 – 200 Pisz w imieniu którego działa pełnomocnik Łukasz Urbański, ul. K. Guderskiego 34/27, 80 - 180 Gdańsk z dnia 15.10.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1849N DK Nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK Nr 63 na odcinkach: od km 0+000 do km 2+974; od km 4+938 do km 7+045 województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz” planowanej na działkach nr 253 - obręb Grzegorze, 199/3, 288, 309, 175/1, 176 – obręb Nowe Guty, 130 – obręb Gaudynki, gmina Orzysz.

W ramach prac przewiduje się wykonanie: poszerzeń jezdni; podbudowy pomocniczej      w poszerzeniach jezdni z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm; podbudowy zasadniczej w poszerzeniach jezdni z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5; pakietu warstw asfaltowych tj. w-y wyrównawczej na całej szerokości jezdni (łącznie z poszerzeniami), w-y wiążącej oraz w-y ścieralnej (ta ostatnia szerokości podstawowej 5,5 m); poboczy o szerokości 0,75 m z pospółki; zjazdów do posesji oraz drogi leśne o nawierzchni bitumicznej; rowów odwadniających; zainstalowaniu znaków drogowych. Inwestycja przebudowy drogi powiatowej 1849N polega wyłącznie na przebudowie nawierzchni z bitumicznej szer. 4,5 – 5,0 m na nawierzchnię asfaltową poprawiając jednocześnie geometrię w planie i profilu drogi. Szerokość projektowanej nawierzchni bitumicznej wynosi 5,5 m. Zaplanowano również odmulenie istniejących oraz wykonanie nowych rowów odwadniających.

Teren objęty planowaną inwestycją położony jest w części w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nowe Guty, gm. Orzysz (Uchwała Nr XXI/158/08 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 czerwca 2008 roku, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 124 z dnia 08.08.2008, poz. 2035).

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

  

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

Burmistrz

mgr Zbigniew Włodkowski

Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2015 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2015 12:45
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1477 razy