Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

WIG.6220.7.8.2015.DGA                                                     Orzysz, 21 września 2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANEJ DECYZJI

 

 

              Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013.1235 ze zm.) i w związku z art. 104 § 1 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 21 września 2015 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku p. Jacka Banaś, Wincenta 71, 18-500 Kolno dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowie mieszalni pasz (paszarni) wraz z mobilną suszarnią” planowanej do realizacji na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 27/6 – obręb Grzegorze, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko – mazurskie z uwagi na bezprzedmiotowość postępowania.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 23 wrz 2015 16:03
Data opublikowania: środa, 23 wrz 2015 16:21
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1597 razy