Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

WIG.6733.2.2.2015.DGA                                             Orzysz, 14 września 2015 r.            

 

 

                                                    OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek z dnia 07.09.2015 r., (data wpływu 09.09.2015 r.) PGE Dystrybucja Białystok S.A w imieniu którego działa Henryk Gryko, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELEKTROPROJEKT ELPRO”, z siedzibą w Ełku, ul. Warszawska 1/48, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie linii kablowej nN 0,4 kV o długości 280 m do zasilenia budynku mieszkalnego” na działkach o nr ewidencyjnych 86 i 87/21 położnych w obrębie geodezyjnym Nowe Guty, gmina Orzysz.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 49.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 16 wrz 2015 11:03
Data opublikowania: środa, 16 wrz 2015 11:08
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1373 razy