Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

 

WIG.6220.8.10.2015.DGA                                                   Orzysz, 11.09.2015 r.                                        

 

 

OBWIESZCZENIE

                                                

        Działając zgodnie z art. 10 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. ) w związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 roku (Dz.U.2013.817)

 zawiadamiam

o wydanym postanowieniu stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:„Przebudowie drogi powiatowej Nr 1849N DK Nr 16 (Okartowo) – Nowe Guty – DK Nr 63 na odcinkach: od km 0+000 do km 2+974; od km 4+938 do km 7+045 województwo warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Orzysz” planowanej na działkach nr 253 – obręb Grzegorze, 199/3, 288, 309, 175/1, 176 – obręb Nowe Guty, 130 – obręb Gaudynki, gmina Orzysz oraz o konieczności sporządzeniu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,    w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 wrz 2015 10:44
Data opublikowania: wtorek, 15 wrz 2015 10:51
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1435 razy