Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usługi pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Orzysz”

Zamawiający:
Gmina Orzysz
ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz
woj. warmińsko-mazurskie
tel. 087 4241040, faks 087 4241050
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia.
 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Orzysz”, w tym:
1) Wykonanie bazowej inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla (ankietyzacja, osobiste rozpoznanie obiektów gminnych);
2)  Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, w którym zostaną ujęte proponowane działania naprawcze, z uwzględnieniem terminów oraz kosztów realizacji wraz z możliwymi źródłami finansowania;
3) Określenie długoterminowej strategii ograniczania emisji niskiej – cele główne i zobowiązania;
4) Określenie średnio- i krótkoterminowych działań/zadań na okres 3-5 lat mające na celu osiągnięcie celów głównych (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogramy, koszty, wskaźniki);
5)  Określenie sposobu monitorowania efektów Planu (wskaźniki monitorowania:
- poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (1990 bądź innego możliwego do inwentaryzacji),
- poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego,
- udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
- proponowane monitorowanie wskaźników w oparciu o metodologię opracowaną przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Komisji Europejskiej we Współpracy z Dyrekcją Generalna ds. Energii (DG ENER) i Biurem Porozumienia Burmistrzów, zawartą w poradniku ,,Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)
6) Dokument Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (struktura dokumenty według wytycznych NFOŚiGW);
7)  Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania całego postępowania dotyczącego przeprowadzenia Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Orzysz. W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do:
-Przygotowania wzorów pism: m.in. ogłoszeń, obwieszczeń, informacji oraz wystąpień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie: uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu;  zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania.
- Zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze: podanie projektu dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości; zebranie uwag i ich analiza rozpatrzenie i uwzględnienie zasadnych uwag;
8) Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy Orzysz nt. problematyki związanej z niskoemisyjnością;
9) Przygotowanie materiałów promocyjnych z zakresu opracowania PGN.
2. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie Planu, który winien być zgodny z aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu.
Treść Planu musi być spójna z obowiązującymi w Gminie Orzysz lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, które są dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl
3. Do oferty należy dołączyć propozycję koncepcji Planu, która winna zawierać minimalny zakres np. w układzie:
1) Streszczenie
2) Ogólna strategia
3) Cele strategiczne i szczegółowe
4) Stan obecny
5) Identyfikacja obszarów problemowych
6) Aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę)
7) Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla
8) Działania / zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem
9) Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania
10) Krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, źródła finansowania, wskaźniki).
11) Oszacowanie przewidywanego efektu energetycznego i ekologicznego (w oparciu o rok bazowy oraz docelowy 2020)
12) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji działań, uwzględniający możliwości uzyskania największego (niezbędnego) efektu ekologicznego i energetycznego
13) Analiza ryzyka (zidentyfikowane i opisane zagrożenia technologiczne, finansowe i organizacyjne) mogące wpłynąć na realizację działań/zadań Planu
14) Monitoring wskaźników i raportowanie efektów realizacji celów Planu.
4. Do oferty należy dołączyć propozycję koncepcji konsultacji społecznych, która winna zawierać minimalny zakres np. w układzie:
1)  Konsultacje społeczne Planu;
2)  Wnioski z konsultacji społecznych;
3)  Podsumowanie – rekomendacje dla wprowadzenia uwag oraz uzasadnienie dla uwag nie wprowadzonych.
5. Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że opracowany dokument Planu jest kompletny oraz, że jest zgodny z dokumentami, o których mowa    w pkt 2 zapytania ofertowego.
6. W przypadku nie dołączenia do oferty wymaganych dokumentów oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
7. Cel zamówienia.
Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z zobowiązań określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008r. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.:
-redukcji emisji gazów cieplarnianych,
-zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
-redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.
Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie dokumentem strategicznym Gminy Orzysz, w którym zaplanowane zostaną zasady podniesienia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Istotą planu będzie również osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
8. Wykonawca winien:
- przedstawić referencje
- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, do wykonania zamówienia;
Powyższe Wykonawca potwierdza stosownymi oświadczeniami złożonymi w oryginale.
9. Termin wykonywania zamówienia - od dnia podpisania umowy do: 30 listopada 2015
- ostateczny projekt dokumentu po konsultacjach społecznych i wprowadzeniu wszystkich uzupełnień i poprawek;
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanego Planu na każdym etapie jej tworzenia.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia ostatecznej wersji Planu.
12. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu Dokument Planu w edytowalnej i nieedytowalnej– 3 egz. w wersji drukowanej i 1 egz. w wersji cyfrowej oraz papierowej w ilości 3 egzemplarzy  (wydruk w kolorze).
13. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszelkich praw własności oraz praw autorskich do wykonanego dokumentu Planu.
14. W ofercie należy:
1)  podać cenę netto, brutto ,
2)  podać termin dostarczenia gotowego dokumentu Planu.
Do oferty należy dołączyć:
1) koncepcję metodologiczną zawierającą minimum wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu;
2) harmonogram planowanych zadań i czynności niezbędnych dla prawidłowego i terminowego wykonania umowy;
3) plan konsultacji społecznych (opis działań, harmonogram spotkań, spis treści raportu przeprowadzanych konsultacji;
4) wykaz zrealizowanych usług z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;
5) dokumenty poświadczające należyte wykonanie ww. usług (zaświadczenia, opinie, listy
intencyjne, rekomendacje);
6) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego;
7)  oświadczenie, że opracowany dokument Planu będzie zgodny z dokumentami, o  których mowa w pkt 2 zapytania ofertowego.
Ofertę należy złożyć do godziny 12:00 do dnia 11 września 2015r w  Urzędzie  Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz Punkt Podawczy lub poczta tradycyjną  w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco:
„Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Orzysz”
Uwaga:
1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami.

 
Burmistrz Orzysza

Pliki do pobrania: