Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

WIG.6220.7.2.2015.DGA                                                                Orzysz, 03.08.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 10 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm ) w związku z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397 ze zm.)

 

                                                  zawiadamiam

 

o wszczęciu postępowania z wniosku p. Jacka Banaś, Wincenta 71, 18-500 Kolno z dnia 27.07.2015 r. (data wpływu 28.07.2015 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mieszalni pasz (paszarni) wraz z mobilną suszarnią” planowanej na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 27/6 – obręb Grzegorze, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko – mazurskie. Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie: silosów na zboża w ilości 6 sztuk, o pojemności 100 Mg każdy; silosów magazynowych na soję w ilości 2 sztuk o pojemności 60 m3 każdy; silosów magazynowych na kredę w ilości 2 sztuk o pojemności 30 m3 każdy; podręcznego zbiornika na otręby o pojemności 10 m3; podnośnika kubełkowego o wydajności 50 Mg/godzinę; redla kosza przyjęciowego oraz redla z kosza przyjęciowego do podnośnika  o wydajności 50 Mg/godzinę każdy; suszarni porcjowej przewoźnej; kosza przyjęciowego   z redlem o wymiarach 2,0 x 6,0 m; redla z zasuwami do zasypu silosów o wydajności 50 ton/godzinę typu Lc 14,0 w ilości 2 sztuki; systemu rozładunku silosów kontenera – 11 sztuk przenośników sprężynowych o długości 15 m każdy; podnośnika kubełkowego do przesyłania gotowej paszy o długości 17 m i wydajności  25 ton/godzinę; redla do przesyłu paszy na silosy spedycyjne o długości 8,5 m i wydajności 25 ton/godzinę; redla zasypującego silosy spedycyjne o długości 15 m i wydajności 25 ton/godzinę; silosy spedycyjne z konstrukcją nośną i platformą obsługową. – 3 sztuki o pojemności 60 m3 każdy; mieszalnia (paszarnia) kontenerowa.

Planowana mieszalnia pasz będzie realizowana na bazie istniejącej infrastruktury obejmującej istniejące silosy zbożowe o pojemności 100 ton oraz systemu wagi i istniejących podnośników kubełkowych wymagających remontu.

Teren objęty planowaną inwestycją położony jest w granicach nie objętych ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest położony na obszarach objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

     Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

 Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: poniedziałek, 3 sie 2015 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sie 2015 14:09
Opublikował(a): Daniel Gawrych
Zaakceptował(a): Daniel Gawrych
Artykuł był czytany: 1737 razy