Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Termin obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XI sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 29 lipca 2015 r. (środa) o godz. 13:00 w sali Widowiskowo-Sportowej przy Gimnazjum w Orzyszu.

A. Wstępne czynności organizacyjne
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z X sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XI sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XI sesji.     
5.    Interpelacje radnych.
6.    Wnioski i zapytania.               

B. Część sprawozdawcza
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9.    Informacja o stanie dróg gminnych, powiatowych i krajowych na terenie gminy Orzysz.

D. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.    Utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzyszu i nadania Statutu.
11.    Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Orzysz.
12.    Wysokości opłaty targowej.
13.    Zmieniająca uchwałę Nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Orzysz w roku 2015.
14.    Powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych Spółka Gminy Orzysz sp. z o.o. zadań własnych gminy.
15.    Wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki ,, Zakładu Usług Komunalnych Spółka Gminy Orzysz” Spółka z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
16.    Powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
17.    Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2015-2026.
18.    Zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2015.


E. Statutowe elementy obrad:
19.    Odpowiedzi na interpelacje.
20.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
21.    Zamknięcie obrad.

Data powstania: piątek, 24 lip 2015 15:28
Data opublikowania: piątek, 24 lip 2015 15:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 gru 2016 11:30
Opublikował(a): Joanna Drabent
Zaakceptował(a): Joanna Drabent
Artykuł był czytany: 1153 razy