Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -P.N. NA PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH I GOSPODARSTW ROLNYCH WE WSI GAUDYNKI GMINA ORZYSZ

                                                                                         

                                                                                                                                                       

BZP

Orzysz: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych we wsi Gaudynki w Gminie Orzysz
Numer ogłoszenia: 149516 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015
SIWZ w plikach do pobrania pod ogłoszeniem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15/10, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241040, faks 087 4241050.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzysz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych we wsi Gaudynki w Gminie Orzysz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe remont drogi podzielono na dwa etapy. Aktualnie droga prowadząca do wsi Gaudynki, łącząca wieś z drogą krajową nr 63 na początku odcinka ma nawierzchnię brukowcowo- żwirową. Celem remontu nawierzchni jest: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez wyrównanie do właściwego przekroju i profilu istniejącej nawierzchni brukowcowo-żwirowej - mieszanką kruszywa łamanego 0-31,5 oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, poszerzenie korony drogi poprzez wykonanie poboczy utwardzonych mieszanką kruszywa łamanego 0-31,5, co uporządkuje i usprawni ruch pieszych i pojazdów. Na wykonanie remontu drogi został opracowany projekt budowlano wykonawczy przez PIK Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej 12-200 Pisz (załącznik nr 11 do SIWZ) Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie części nawierzchni bitumicznej, warstwę wiążącą gr. 6cm w ilości 3 602m2 i warstwę ścieralną gr. 4cm w ilości 3545m2 oraz 258,75m2 nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8cm. Oznakowanie pionowe na wyremontowanym odcinku drogi gminnej. Szczegółowy zakres I etapu robót drogowych zawiera załącznik nr 10 do SIWZ (przedmiar robót). UWAGA: Inwestycja jest dofinansowana z dochodów budżetu województwa za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Dotację przyznano na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych pod nazwą przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych we wsi Gaudynki w Gminie Orzysz. Umowa nr 27/IG.I/15 z dnia 11 maja 2015r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. co najmniej dwa zrealizowane zamówienia o zakresie robót porównywalnym do przedmiotu zamówienia lub większym

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -że osoba proponowana do pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót posiada minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji zadań polegających na budowie przebudowie lub remoncie dróg

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIE PODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - doświadczenie - 10
 • 3 - termin realizacji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na warunkach określonych w SIWZ, zgodnie z art.144 ust. 1 Pzp. 2. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności, tj.: 1) w wypadku niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego, 2) w wypadku przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych w organach administracji publicznej z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 3)w wypadku wystąpienia konieczności robót zamiennych, 4)w przypadku gdy podczas realizacji zamówienia konieczne stanie się wprowadzanie zmian projektowych lub technologicznych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.orzysz.pl zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15, 120-250 Orzysz krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Gmina Orzysz, ul. Giżycka 15 , 12-250 Orzysz ,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków pochodzących z dochodów budżetu województwa za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w ramach dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 cze 2015 13:07
Data opublikowania: piątek, 19 cze 2015 14:10
Data edycji: środa, 1 lip 2015 15:47
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Krystyna Chludzińska
Artykuł był czytany: 2230 razy
Ilość edycji: 3