Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty

Burmistrz Orzysza zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn. : „Opracowanie dokumentu pn: Strategia Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015-2025”

 

Zamawiający:

Gmina Orzysz

ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

woj. warmińsko-mazurskie

tel. 087 4241040, faks 087 4241050

 

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015-2025 ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego, gospodarczego i przestrzennego, w oparciu o zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz inne ustawy szczególne wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko (na podstawie art.46 oraz art.51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227).

2. Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie Strategii, która winna być zgodna z aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu.

Treść Strategii musi być spójna z obowiązującymi w Gminie Orzysz lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi, które są dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl

3. Do oferty należy dołączyć propozycję koncepcji Strategii, która winna zawierać minimalny zakres np. w układzie:

 

I. Raport stanu. Analiza i diagnoza strategiczna

1. Przestrzeń i środowisko

 • Położenie administracyjne i geograficzne
 • Położenie komunikacyjne
 • Walory przyrodnicze
 • Walory kulturowe

2. Społeczeństwo

 • Demografia
 • Wiek i struktura wykształcenia mieszkańców
 • Gospodarstwa domowe oraz źródła ich utrzymania
 • Mieszkalnictwo
 • Struktura zatrudnienia i rynek pracy
 • Bezrobocie

3. Gospodarka

 • Rolnictwo
 • Przedsiębiorczość

4. Infrastruktura techniczna

 • Infrastruktura transportowa i komunikacyjna
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Gospodarka odpadami
 • Infrastruktura elektroenergetyczna i gazowa
 • Infrastruktura telekomunikacyjna

5. Infrastruktura społeczna

 • Infrastruktura edukacyjne
 • Infrastruktura sportowa
 • Infrastruktura kultury
 • Infrastruktura ochrony zdrowia i opieki społecznej
 • Infrastruktura bezpieczeństwa publicznego

6. Jakość rządzenia

 • Analiza zdolności inwestycyjnej
 • Jakość kapitału społecznego

7. Podsumowanie analizy i diagnozy

 • Analiza SWOT
 • Analiza SWOT/TOWS
 • Analiza potencjału jakości życia

II. Rozwój strategiczny w latach 2015 – 2025

 1. Wizja rozwoju
 2. Misja oraz cele strategii
 • Misja rozwoju
 • Cele strategiczne
 • Cele operacyjne
 • Zadania w ramach poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych
 • Analiza WiP: ważności (istotności) i prawdopodobieństwa działań strategicznych
 1. System wdrażania i finansowania Strategii
 • Kluczowe instytucje i podmioty zaangażowane w proces wdrażania Strategii
 • Główne źródła finansowania Strategii
 • Orientacyjny koszt celów operacyjnych

III. Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) na lata 2015-2025 (winien np. zawierać listę zadań wraz z określeniem czasu ich realizacji, szacunkowych kwot,  funduszy unijnych, z których można pozyskać ewentualne dofinansowanie).

4. Do oferty należy dołączyć propozycję koncepcji konsultacji społecznych, która winna zawierać minimalny zakres np. w układzie:

1)  Konsultacje społeczne Strategii;

2)  Wnioski z konsultacji społecznych;

3)  Podsumowanie – rekomendacje dla wprowadzenia uwag oraz uzasadnienie dla uwag niewprowadzonych.

5. Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że opracowany dokument Strategii jest kompletny oraz, że jest zgodny z dokumentami, o których mowa    w pkt. 2 zapytania ofertowego.

6. W ramach opracowania Strategii Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji warsztatów strategicznych, w których udział wezmą przedstawiciele m.in. następujących grup: administracji samorządowej, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia warsztatów strategicznych z ww. przedstawicielami, przy czym np. jedno spotkanie będzie miało na celu przedstawienie i konsultację koncepcji opracowania, drugie będzie włączało interesariuszy w budowanie strategii, a trzecie będzie dotyczyć prezentacji uzyskanych wyników i konsultacji projektu Strategii, itp.

7. Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzenia szeroko rozumianego procesu konsultacji społecznych, mającego na celu informowanie mieszkańców Gminy Orzysz o toczącym się procesie opracowywania Strategii, a także przygotowania na potrzeby organizowanych warsztatów strategicznych prezentacji multimedialnych, broszur informacyjnych dla różnych grup odbiorców (m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, sołtysów, ).

Proces konsultacji społecznych winien odzwierciedlać poszczególne etapy tworzenia Strategii np.: warsztaty robocze w trakcie tworzenia dokumentu. Dla potrzeb przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych, iż Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatnie salę posiedzeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu, w której będą odbywać się spotkania i warsztaty  - po wcześniejszym ustaleniu i zaakceptowaniu terminów .

Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić raport z procesu konsultacji społecznych,  w którym winien znaleźć się opis przebiegu konsultacji, ich podsumowanie oraz zbiorcze zestawienie zgłoszonych uwag z rekomendacją do ich wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmian zapisów Strategii zgodnie z wynikami raportu z konsultacji.

8. Wykonawca winien:

‐ przedstawić referencje

‐ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, do wykonania zamówienia;

Powyższe Wykonawca potwierdza stosownymi oświadczeniami złożonymi w oryginale.

9. Termin wykonywania zamówienia - od dnia podpisania umowy do: 16 listopad 2015

- ostateczny projekt Strategii po konsultacjach społecznych i wprowadzeniu wszystkich uzupełnień i poprawek;

30 listopad 2015.- przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko Strategii (prowadzona przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego)

10 grudnia 2015.- gotowy projekt Strategii przedłożony do zatwierdzenia pod obrady Rady Miejskiej w Orzyszu. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania prezentacji multimedialnej na temat Strategii oraz do uczestnictwa w obradach sesji Rady Miejskiej  zatwierdzającej Strategię.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanej Strategii na każdym etapie jej tworzenia.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia ostatecznej wersji Strategii.

12. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu Strategię w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej na nośniku CD oraz papierowej w ilości 3 egzemplarzy  (wydruk w kolorze).

13. Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu wszelkich praw własności oraz praw autorskich do wykonanego dokumentu Strategii.

14. W ofercie należy:

1)  podać cenę brutto ,

2)  podać termin dostarczenia gotowego dokumentu Strategii.

Do oferty należy dołączyć:

1) koncepcję metodologiczną zawierającą minimum wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu;

2) harmonogram planowanych zadań i czynności niezbędnych dla prawidłowego i terminowego wykonania umowy;

3) plan konsultacji społecznych (opis działań, harmonogram spotkań, spis treści raportu przeprowadzanych konsultacji;

4) wykaz zrealizowanych usług z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców;

5) dokumenty poświadczające należyte wykonanie ww. usług (zaświadczenia, opinie, listy

intencyjne, rekomendacje);

6) oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego;

7)  oświadczenie, że opracowany dokument Strategii będzie zgodny z dokumentami, o  których mowa w pkt. 2 zapytania ofertowego.

 

Ofertę należy złożyć do godziny 15:30 do dnia 12 czerwca 2015r w  Urzędzie  Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz Punkt Podawczy lub poczta tradycyjną  w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej następująco:

„Oferta na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Orzysz na lata 2015-2025”.

 

Uwaga:

1) Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami.

 

Burmistrz Orzysza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 27 maj 2015 09:30
Data opublikowania: środa, 27 maj 2015 09:44
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 2323 razy