Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

ZARZĄD STOWARZYSZENIA WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020 z siedzibą w Mikołajkach ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA BIURA STOWARZYSZENIA

I.Wymagania niezbędne:
1.Obywatelstwo polskie,
2.Wykształcenie wyższe,
3.5 letni staż pracy, preferowane będą kandydatury osób, które pełniły funkcje kierownicze, związane z zarządzaniem instytucją/przedsiębiorstwem lub podejmowały pracę związaną zarządzaniem realizacją projektów z funduszy UE,
4.Znajomość zagadnień z zakresu : zarządzania i obsługi projektów z funduszy UE, znajomość przepisów i wytycznych do instrumentów wsparcia dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-20, podstawowych dokumentów strategicznych województwa warmińsko – mazurskiego oraz strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich (Wielkie Jeziora Mazurskie 2020), znajomość ustaw w tym w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym, ustawy o stowarzyszeniach, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,
5.Doświadczenie w realizacji projektów z funduszy europejskich o charakterze infrastrukturalnym i społecznym,
6.Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
7.Nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8.Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 nr 168).
9.Umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, kreatywność i zaangażowanie.

II.Oferta kandydata powinna zawierać:

1.Wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z uzasadnieniem,
2.Życiorys /CV/,
3.Wykaz zrealizowanych projektów z funduszy europejskich zawierający minimum 5 projektów wraz z krótkim opisem charakteru i zakresu projektu,  wskazaniem funkcji jaką kandydat odgrywał przy realizacji każdego z nich oraz instytucji/firmy, w której realizowany był projekt.  Należy wskazać projekty o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł. (Wyjaśnienie: przez realizację projektu rozumie się: nadzór nad realizacją /zarządzanie projektem lub przygotowanie wniosków aplikacyjnych do projektów, które otrzymały dofinansowanie lub realizację i rozliczanie projektu),
5.Założenia do ramowego programu działania Stowarzyszenia na lata 2015-2020 uwzględniającego możliwości realizacji wspólnych działań/projektów/programów wypełniających cele Strategii i Stowarzyszenia WJM w oparciu o różnorodne fundusze krajowe i europejskie. Dokument należy przedstawić w wersji papierowej jako załącznik do składanej oferty,
6.Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie świadectw pracy, 7.  Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje oraz ukończone kursy i szkolenia,
8.Aktualne zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
9.Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
10.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
11.Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
12.Oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych oraz stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
13.Pisemne oświadczenie o treści:„ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2014 roku Nr 1182 z późniejszymi zmianami/.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mikołajkach /w sekretariacie / lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 7, 11 – 730 Mikołajki  w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie” w terminie do dnia 27 maja 2015 roku do godziny 15.00.

III.Informacje dodatkowe:

1.Kandydaci na stanowisko Dyrektora mają możliwość zapoznania się z regulaminem konkursu, statutem stowarzyszenia, planem pracy stowarzyszenia na 2015 rok, strategią rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich  na stronie internetowej www.bip.mikolajki.pl oraz pozostałych samorządów będących członkami stowarzyszenia.
2.Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie Regulaminu Konkursu.
3.Kandydat/ka który/a zostanie wybrany/a na stanowisko dyrektora zostanie zatrudniony/a na okres próbny – 3 miesięcy, a następnie po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy zostanie zawarty kontrakt menadżerski.
4.Zgłoszenie udziału w konkursie wraz z motywacją oraz wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
5.O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie /drogą mailową/ lub telefonicznie.
6.Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
7.Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mikołajki  / www.bip.mikolajki.pl / oraz biuletynach gmin będących członkami stowarzyszenia.
8.Informacji w sprawie konkursu udziela:
Joanna Wróbel (Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach), mail: joannawrobel@mikolajki.pl tel. 87 4219050


Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 20 maj 2015 08:53
Data opublikowania: poniedziałek, 25 maj 2015 10:16
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1801 razy