Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji.

IG.6220.4.8.2015.DGA                                                                         Orzysz, 11 maj 2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANEJ DECYZJI

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t.) i w związku z  art. 104 § 1 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, iż w dniu 11 maja 2015 r. wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Kamila Kuleszewicza, ul. Rynek 7/8, 12-250 Orzysz dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowie warsztatu w celu prowadzenia serwisu i remontu maszyn rolniczych i pojazdów samochodowych” planowanego do realizacji na działce nr 131/7, obręb Mikosze, gmina Orzysz z uwagi na bezprzedmiotowość postępowania.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

Z-ca BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 14 maj 2015 14:12
Data opublikowania: czwartek, 14 maj 2015 14:28
Opublikował(a): Agnieszka Cąkała
Zaakceptował(a): Agnieszka Cąkała
Artykuł był czytany: 1478 razy