Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej.

IG.6220.1.13.2015.ACĄ                                                                      Orzysz, 11 maj 2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) w związku  z art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 j.t.), a także § 3 ust 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, ze zm.)

 

 

zawiadamiam

o wydanej w dniu 11 maja 2015 r. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory na 150 DJP w systemie wolnostanowiskowym (łączna docelowa obsada150 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 72, 73 i 74 we wsi Mikosze, gm. Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko- mazurskie” z wniosku p. Roberta Bukowskiego, Mikosze 5/1, 12-250 Orzysz z dnia 10.02.2015 r.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym, o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 

Z-ca BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 12 maj 2015 14:07
Data opublikowania: wtorek, 12 maj 2015 15:38
Opublikował(a): Agnieszka Cąkała
Zaakceptował(a): Agnieszka Cąkała
Artykuł był czytany: 1567 razy