Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r. poz. 518 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona nr geod. 83/7 o pow. 1051 m2 w miejscowości Drozdowo. Nieruchomość gruntowa sklasyfikowana jest jako rola kl. VI. Nieruchomość położona jest w obszarze zwartej zabudowy miejscowości Drozdowo. Działka posiada dostęp do drogi gminnej 248/2.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OLIP/00012610/0 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

Cena sprzedaży działki brutto wynosi 10 000,00 zł.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Orzysz oznaczona jest symbolem „III – „Krajobrazowa” – tereny chronionego krajobrazu”, w obszarze „III B- leśno – turystyczny”.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta w formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.

Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            

Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 12.05.2015 r. do dnia 24.06.2015 r.

Data powstania: wtorek, 12 maj 2015 15:22
Data opublikowania: wtorek, 12 maj 2015 15:24
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1612 razy