Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Orzyszu.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Orzyszu:

1) Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 281/8 o pow. 2403 m2 przy ulicy Mickiewicza. Nieruchomość sklasyfikowana jako B. Dojazd do działki drogą publiczną utwardzoną. Kształt działki regularny, teren pofałdowany nierówny, przez działkę  przebiega linia średniego napięcia, bardzo utrudniająca możliwość zabudowy.  Dojazd drogą utwardzoną. Przy działce dostępna jest woda i kanalizacja. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określona jest symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciążliwych oraz KZ – Tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą 12885 i nie jest obciążona hipoteczne ani też innymi zobowiązaniami.
Cena nieruchomości brutto 77 088,00 zł

2) Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 291/10 o pow. 1201 m2 przy ulicy Mickiewicza. Nieruchomość sklasyfikowana w części PS IV i Bp. Dojazd do działki drogą nieurządzoną. Kształt działki nieregularny, teren obniżony. Przy działce dostępna jest woda
i kanalizacja. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określona jest symbolem „UN – teren usług nieuciążliwych”.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą 12885  i nie jest obciążona hipoteczne ani  też innymi zobowiązaniami.
Cena nieruchomości brutto 63 521,00 zł

3) Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 291/11 o pow. 1378 m2 przy ulicy Mickiewicza. Nieruchomość sklasyfikowana w części PS IV i Bp. Dojazd do działki drogą nieurządzoną.  Kształt działki nieregularny, teren obniżony. Przy działce dostępna jest woda
i kanalizacja. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta określona jest symbolem „UN – teren usług nieuciążliwych”.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą 12885  i nie jest obciążona hipoteczne ani  też innymi zobowiązaniami.
Cena nieruchomości brutto 72 882,00 zł

4) Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 291/12  o pow.  1378 m2 przy ulicy Mickiewicza. Nieruchomość sklasyfikowana w części PS IV i Bp. Dojazd do działki drogą nieurządzoną. Kształt działki nieregularny, teren obniżony. Przy działce dostępna jest woda
i kanalizacja. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego określona  jest symbolem „UN – teren usług nieuciążliwych”.
Nieruchomość gruntowa objęta jest księgą wieczystą 12885  i nie jest obciążona hipoteczne ani też innymi zobowiązaniami.   
Cena nieruchomości  brutto  72 882,00 zł.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 uogn pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia następujące warunki:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,
Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Jeśli w/w nieruchomość nie zostanie sprzedana na wyżej określonych zasadach zostanie zbyta
w  formie przetargu ustnego nieograniczonego

Przeniesienie własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w kancelarii notarialnej.
Podstawą zawarcia aktu będzie protokół z przetargu.                            
Szczegółowe informację o nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 46.

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości od dnia 12.05.2015 r. do dnia 24.06.2015 r.

Z-ca Burmistrza

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: wtorek, 12 maj 2015 15:16
Data opublikowania: wtorek, 12 maj 2015 15:19
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1540 razy