Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty

na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz

 

1. Zamawiający:

Gmina Orzysz

ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

woj. warmińsko-mazurskie

tel. 087 4241040, faks 087 4241050

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Orzysz obejmuje:

a)      Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest za 1 Mg pokryć dachowych.

b)      Transport i utylizację wyrobów zawierających azbest za 1 Mg.

Posesje znajdują się na terenie miasta Orzysz oraz wsi Cierzpięty, Okartowo, Dąbrówka, Góra, Pianki, Mikosze, Suchy Róg

Przewidywana ilość wyrobów azbestowych:

- powstałych z demontażu około 7,613 Mg tj. około 525 m²

- składowanych około 11,542 Mg tj. około 796 m².

3. Wymagany termin realizacji umowy :

Od dnia 01.07.2015r do 31.10.2015r.

4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium :

Cena – 100 %

5. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty :

c)      formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru

d)      dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia/seminarium/kursu w sprawie zasad BHP przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

e)      kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego

f)        kopię umowy zawartej ze składowiskiem odpadów azbestowych

6. Opis sposobu obliczenia propozycji cenowej :

W cenę propozycji należy wliczyć :

g)      wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

h)      obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej :

Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2015 r do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w  Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Zleceniobiorca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

8. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej :

Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 27.05.2015r o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Osobą uprawnioną do kontaktów ze zleceniobiorcą  jest Patrycja Ostrowska tel. 874241575

9.  Informacje dotyczące zawierania umowy :

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany   zleceniobiorca powinien podpisać umowę w komórce merytorycznej w Urzędzie  Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15

W załączeniu :

  1. Wzór druku dla „propozycji cenowej”.
  2. Projekt umowy.

 

Burmistrz Orzysza

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 12 maj 2015 09:04
Data opublikowania: wtorek, 12 maj 2015 09:18
Opublikował(a): Patrycja Ostrowska
Zaakceptował(a): Urszula Myka
Artykuł był czytany: 1494 razy