Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

IG.6220.4.2.2015.DGA                                                                           Orzysz, 20.04.2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267  ) w związku  z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 -j.t.), a także § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397 ze zm.) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 roku (Dz.U.2013.817),

 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania z wniosku p. Kamila Kuleszewicza, ul. Rynek 7/8, 12-250 Orzysz z dnia 13.04.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie warsztatu w celu prowadzenia serwisu i remontu maszyn rolniczych i pojazdów samochodowych” planowanego do realizacji na działce nr 131/7, obręb Mikosze, gmina Orzysz.

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie warsztatu w celu prowadzenia serwisu i remontu maszyn rolniczych i pojazdów samochodowych.

W planowanym budynku warsztatowym przewidziano dwa stanowiska napraw mechanicznych, podręczny magazyn materiałów, pomieszczenie do powlekania naprawionych elementów metalowych w celu zabezpieczenia przed korozją - lakiernia, pomieszczenie spawalnicze z jednym stanowiskiem spawalniczym oraz pomieszczenie z przeznaczeniem na sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności (tokarka, frezarka, szlifierka, wiertarka itp.). Ponadto budynek będzie wyposażony w pomieszczenia socjalne oraz biuro. Projekt przewiduje również stworzenie 10 miejsc postojowych przed budynkiem dla remontowanych maszyn rolniczych i osobowych pojazdów samochodowych. Miejsce postojowe będzie wyłożone kostką brukową oraz geomembraną, która zabezpieczy grunt przed substancjami ropopochodnymi.

Wyposażenie warsztatu będzie stanowić m.in. mobilny podnośnik hydrauliczny, kompresor, szlifierka, wiertarka, klucz pneumatyczny, spawarka, myjka ciśnieniowa części, myjka ciśnieniowa do mycia pistoletów lakierniczych, stół warsztatowy, tokarka, frezarka, szlifierka do powierzchni płaskich, ostrzałka do wierteł, piła taśmowa do metalu, giętarka rur, myjka ciśnieniowa wodna, prasa hydrauliczna, giętarka do blachy.

Teren objęty planowaną inwestycją położony jest w granicach nie objętych ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren położony jest na obszarach objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.) w Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji                 o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

Z-ca BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: piątek, 24 kwi 2015 12:25
Data opublikowania: piątek, 24 kwi 2015 12:33
Opublikował(a): Agnieszka Cąkała
Zaakceptował(a): Agnieszka Cąkała
Artykuł był czytany: 1796 razy