Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu.

IG.6220.1.9.2015.ACĄ                                                                         Orzysz, 08.04.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z z art. 10 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267  ) w związku  z art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 -j.t.), a także § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397 ze zm.) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 roku (Dz.U.2013.817),

 

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obory na 150 DJP w systemie wolnostanowiskowym (łączna docelowa obsada150 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 72, 73 i 74 we wsi Mikosze, gm. Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko- mazurskie”,

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

Z-ca BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: poniedziałek, 13 kwi 2015 12:18
Data opublikowania: poniedziałek, 13 kwi 2015 12:29
Opublikował(a): Agnieszka Cąkała
Zaakceptował(a): Agnieszka Cąkała
Artykuł był czytany: 1616 razy