Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej.

IG.6220.2.26.2014.DGA                                                                         Orzysz, 02.04.2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267  ) w związku art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. l pkt 4 oraz art. 82, 84 ust. 2 i art. 85 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235 – j.t.), a także § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397 ze zm.)

 

zawiadamiam

o wydanej w dniu 02 kwietnia 2015 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie obiektów dla instalacji przetwarzania i waloryzacji odpadów”, planowanego na działce nr 411/66 – obręb Orzysz, gmina Orzysz.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu w pok. Nr 49, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

Z-ca BURMISTRZA

mgr Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 3 kwi 2015 11:13
Data opublikowania: piątek, 3 kwi 2015 11:17
Opublikował(a): Agnieszka Cąkała
Zaakceptował(a): Agnieszka Cąkała
Artykuł był czytany: 1615 razy