Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

IG.6220.1.2.2015.DKO                                                                           Orzysz, 19.02.2015 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 10 oraz 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267  ) w związku  z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania z wniosku p. Roberta Bukowskiego, Mikosze 5/1, 12-250 Orzysz z dnia 10.02.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 150 DJP w systemie wolnostanowiskowym (łączna docelowa obsada150 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 72, 73 i 74 we wsi Mikosze, gm. Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko- mazurskie”

Przedsięwzięcie – budowa obory na 150 DJP w systemie wolnostanowiskowym (łączna docelowa obsada150 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą będzie realizowane wg indywidualnego projektu, w technologii gwarantującej pełną ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do gleby i ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych na terenie wykorzystywanym dotychczas do produkcji rolnej. Budynek obory i zbiornik na gnojowicę będą funkcjonalną częścią zabudowy związanej z chowem i hodowlą bydła. Część działek Nr 72,73 i 74, przeznaczona pod planowaną inwestycję, położona jest w bliskim  sąsiedztwie  zabudowanego siedliska Inwestora zlokalizowanego po przeciwnej stronie drogi gminnej. Projektowany zbiornik na ścieki z udojni, kanały zbiorcze i komora przepompowni gnojowicy oraz posadzki wykonane zostaną z betonu żwirowego B-25 z dodatkiem środka hydroizolacyjnego zakupionego w wytwórni betonu, a zbiornik na gnojowicę z betonu lub stali zabezpieczonej przed korozją. Nowa, zajęta pod planowaną budowę powierzchnia, wraz z placem manewrowym i dojazdem wyniesie około 4000,0 m², co stanowi ok. 50,0% całkowitej powierzchni działek objętych wnioskiem. Do obory doprowadzona będzie energia elektryczna z istniejącego przyłącza oraz woda z własnego ujęcia lokalnego.

Teren objęty planowaną inwestycją położony jest w granicach nie objętych ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nie jest położony na obszarach objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  organami współdziałającymi są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

 

Data powstania: piątek, 20 lut 2015 14:27
Data opublikowania: piątek, 20 lut 2015 14:30
Opublikował(a): Danuta Kowalewska
Zaakceptował(a): Danuta Kowalewska
Artykuł był czytany: 1773 razy