Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe - usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego

Gmina Orzysz z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie n/w zamówienia, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ).

1.Przedmiot zamówienia: usługi w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego na potrzeby gospodarki nieruchomościami Gminy Orzysz – w szczególności zgodnie z zapisami Działu V, Rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.).

2.Szacunkowy wykaz usług:

L.p.

Usługa

Szacunkowa ilość w okresie umowy

 

1.

Wycena działki niezabudowanej / zabudowanej

12
2.
Wycena lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku i ewentualnie poza budynkiem łącznie z wyceną ułamkowej części gruntu oraz wykonaniem wymaganego szkicu do wyodrębnienia samodzielności lokalu / Wycena lokalu użytkowego,  pomieszczenia garażowo – gospodarczego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 18

3.

Wycena nieruchomości dla celów ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

15

4.

Aktualizacja operatu szacunkowego

16

5.

Inwentaryzacja szkicowa budynków (należy podać cenę jednostkową za 1 lokal)

20

6.

Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej, w celu naliczania jednorazowej opłaty adiacenckiej z  tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowych spowodowanych budową infrastruktury technicznej (art. 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

 

 

100

3. Zakres usług:
1) Wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
2) Operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpień 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1997 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości
i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2109 ze zm.) oraz Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych.
3) Operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości lokalowych powinny dodatkowo zawierać:
- określenie udziału w nieruchomości wspólnej,
- określenie wartości udziału w gruncie związanego z prawem własności lokalu,
- w przypadku położenia pomieszczeń przynależnych poza budyniem, ich zaznaczenie na odbitce z mapy ewidencyjnej gruntów,
4) Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia dokumentów wykorzystywanych do sporządzenia operatu szacunkowego. Wykonawca uzyskuje je we własnym zakresie i na własny koszt w merytorycznych biurach i urzędach.
5) Umowa będzie miała charakter sukcesywny tj. Zamawiający będzie zlecał wykonanie wyceny w miarę pojawienia się bieżących potrzeb
w danej grupie nieruchomości. Podana ilość nieruchomości może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Podstawą rozliczenia będą ceny jednostkowe dla danego typu nieruchomości.
6) Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu będzie składany przez Zamawiającego.
7) Nieruchomością dla Zamawiającego jest zarówno nieruchomość składająca się z jednej działki zapisanej w księdze wieczystej jak i z wielu działek zapisanych w różnych księgach wieczystych. Decyduje o tym przede wszystkim przeznaczenie nieruchomości, jej gospodarcze wykorzystanie, sposób użytkowania oraz forma zbycia.
8) Miejsce wykonania usług: teren Gminy Orzysz.
9) Obowiązek pozyskania wszelkich niezbędnych danych i materiałów koniecznych do wykonania zamówienia obciąża Wykonawcę.
10) Wykonawca wybrany do realizacji przedmiotu umowy sporządzi operaty szacunkowe dla każdej nieruchomości po otrzymaniu pisemnego zlecenia od zamawiającego.
11) W przypadku gdy Zamawiający nie zleci do wykonania wszystkich dokumentów będących przedmiotem umowy i objętych niniejszym postępowaniem, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie zleceń do pełnego zakresu. Wszystkie obowiązki Wykonawcy zawarte są
w załączonym projekcie umowy.

Dodatkowe wymagania:
1) Operaty szacunkowe należy wykonać w formie papierowej w 1 egzemplarzu:
a) operaty szacunkowe sporządzone dla określenia wartości nieruchomości gruntowych przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności muszą zawierać dodatkową klauzurę
o możliwości wykorzystania ich do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w przypadku gdy użytkownik wieczysty zrezygnuje z przekształcenia,
b) operat szacunkowy sporządzony dla określenia wartości nieruchomości gruntowych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu muszą określić również wartość prawa użytkowania wieczystego w celu możliwości określenia wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
c) Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej aktualizacji operatu szacunkowego nieruchomości lokalowej w okresie jednego roku od jego sporządzenia, w przypadku jeżeli przed sprzedażą lokalu zajdzie konieczność zmiany udziału w nieruchomości wspólnej i wynikającej z tego zmiany wartości udziału w gruncie oraz wartości lokalu.
2) Inwentaryzacje szkicowe należy wykonać w formie papierowej w 2 egzemplarzach:
a) inwentaryzacja szkicowa budynku powinna zawierać w szczególności:
- rzuty wszystkich kondygnacji (w tym piwnic i strychów, poddasza
z wszelkimi występującymi poziomami) z wymiarem pomieszczeń (w tym ogólnie dostępnych) i zestawieniem funkcji w tabeli dla każdego lokalu osobno. Lokale stanowiące całość funkcjonalną powinny być graficznie wyodrębnione (na przykład kolorem),
- charakterystykę lokali z wyszczególnioną strukturą i powierzchnią oraz pomieszczeniami do nich przynależnymi,
- wyszczególnienie tych części nieruchomości, które stanowią nieruchomość wspólną,
- ustalenie udziałów dla poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej dla celów późniejszej sprzedaży, potwierdzonych przez rzeczoznawcę majątkowego. Na końcu, w formie tabelarycznej zestawienie udziałów,
- odbitkę mapy ewidencyjnej gruntów.
b) w inwentaryzacji szkicowej dotyczącej budynku, w którym są już wyodrębnione lokale, do ustalenia powierzchni użytkowej budynku należy przyjąć powierzchnię lokali wynikające z aktów notarialnych, chyba że Zamawiający zażąda ich ponownego zinwentaryzowania.
c) Zamawiający udostępni posiadane inwentaryzacje budynków (szkice lokali). Wykonawca przed wykorzystaniem tych informacji powinien zweryfikować ich zgodność ze stanem faktycznym, dokonując ewentualnych uzupełnień,
a w przypadku istotnych zmian wykonać szkic lokalu ponownie.
3) Dokumentacja niezbędna do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu powinna zawierać:
a) aktualną dokumentację techniczną lub uproszczony szkic inwentaryzacyjny lokalu z opisem, z którego wynika, że lokal spełnia wymogi lokalu samodzielnego przeznaczonego na stały pobyt ludzi lub o lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny w trzech identycznych egzemplarzach podpisany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi;
b) wyciąg z mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi pomieszczeniami przynależnymi, w przypadku ich położenia poza budynkiem.
4) Zamówienie będzie realizowane zgodnie z projektem umowy – załącznik Nr 2.

4. Termin realizacji zadania:

a) poz. 1 - 5 – od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2015 r., lub do wcześniejszego wykorzystania środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

b) poz. 6 – od dnia zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r., lub do wcześniejszego wykorzystania środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert:
1) Oferta musi zawierać:
a) Wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1,
b) Wypełniony i parafowany projekt umowy – zał. nr 2,
c) Kopie posiadanych uprawnień (poświadczone za zgodność z oryginałem),
d) oświadczenie o posiadanym doświadczeniu,
e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi.
2) Ofertę zawierającą powyższe informacje należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 19 lutego 2015 r. godz. 14:00 pocztą lub osobiście do siedziby Zamawiającego – pok. nr 4 Punkt przyjęcia interesanta lub e-mailem: um@orzysz.pl.

6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane ocenie wg kryterium:
Cena – 100%

Najniższa cena w danym kryterium otrzyma automatycznie 100 pkt.
Każda cena wyższa w danym kryterium otrzyma proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z przeliczeniem:

cena najniższej oferty
---------------------------- x 100 = ilość punktów dla oferty ocenianej
cena oferty ocenianej

Wygrywa oferta cenowa, która uzyska największą ilość punktów.
2) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi drogą pocztową wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty cenowe oraz zamieści informację na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl - zakładka Ogłoszenia i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia: powyższy warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca przedłoży kserokopie posiadanych uprawnień do wykonywania wycen majątkowych, oraz złoży oświadczenie o posiadanym doświadczeniu
w wykonywaniu usług, które są przedmiotem zamówienia,
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zadania: powyższy warunek będzie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą / osobami posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie art. 174 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518).

8. Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie zamówienia: Katarzyna Owczarek, tel. 87 424 10 52, e – mail: katarzyna.owczarek@um.orzysz.pl

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 lut 2015 08:29
Data opublikowania: czwartek, 12 lut 2015 09:29
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 5035 razy