Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zadanie pod nazwą „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2015 r.”

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na  „Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2015 r.”, którego  szacunkowa wartość nie przekracza kwoty równowartości

30 000,00 euro i zostanie ono udzielone zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, iż wybrano do realizacji ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewicz  z siedzibą Bystry 26 11-500 Giżycko reprezentowane przez Panią Annę Marię Krajewską-Kuncewicz.

W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania Zamawiającego, jej koszt mieści się w zaplanowanym budżecie. Cena oferty netto wynosi 69 918,70 zł.

a) wynagrodzenie jednostkowe za każdą rozpoczętą dobę pobytu dorosłego psa  w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska (w przypadku szczeniąt licząc od dnia osiągnięcia wieku 3 miesięcy) do dnia zdjęcia go z ewidencji

 

w wysokości 9,00 zł netto (słownie: dziewięć złotych zero groszy. ............................................................................... zł) + należny podatek VAT

 

b) wynagrodzenie jednostkowe za każdą rozpoczętą dobę pobytu młodego psa w wieku do 3 miesięcy  w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia, w którym osiągnie wiek  3 miesięcy

w 3,00 zł netto (słownie: trzy złote zero groszy............................................................................... zł) + należny podatek VAT

c) wynagrodzenie jednostkowe za każdorazowe odłowienie zgłoszonego psa  i przewiezienie go do schroniska  ( w miejscowości, w której wykonawca będzie sprawował opiekę nad bezdomnymi psami) lub dostarczenie go do lekarza   weterynarii w celu poddania obserwacji oraz przygotowanie psa do wejścia do schroniska ( czipowanie i obsługa weterynaryjna)

w wysokości 90,00 zł netto (słownie dziewięćdziesiąt złotych zero groszy ............................................................................... zł) + należny podatek VAT

 

d) wynagrodzenie jednostkowe za każdorazowe wykonanie zabiegu sterylizacji suki przyjętej do schroniska

w wysokości 260,00 zł netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych zero groszy............................................................................... zł) + należny podatek VAT

e) wynagrodzenie jednostkowe za każdorazowe wykonanie zabiegu kastracji psa przyjętego do schroniska

w wysokości 160,00 zł netto (słownie sto sześćdziesiąt złotych zero groszy............................................................................... zł) + należny podatek VAT.

 

 

 

Burmistrz Orzysza