Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie- zapytanie ofertowe

Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie , sterylizacja i kastracja w 2015 r

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKR.6140.36.2014.WPS. Nazwa zadania: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie , sterylizacja i kastracja w 2015 r..

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:         Urząd Miejski w Orzyszu

Adres zamawiającego:          Giżycka 15

Kod Miejscowość:                  12-250  Orzysz

Telefon:                                  87 424 10 40

Faks:                                      87 42410 50

Adres strony internetowej:     www.um.orzysz.pl; www.bip.orzysz.pl

Adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl

Godziny urzędowania:           poniedziałek-piątek w godz. 7.30-15.30

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamówienie udzielane jest na podstawie Regulaminu określonego Zarządzeniem Nr 121/2014 Burmistrza Orzysza z dnia 5 maja  2014 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych.

2.   Do zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zmianami zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi psami . W zakresie usługi są zadania :

 

1) przetransportowanie i przyjęcie do schroniska na własny koszt  na podstawie protokołu przekazania, psów wyłapanych z terenu gminy Orzysz, przebywających w  Przedsiębiorstwie Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewicz Bystry 26, 11-500 Giżycko w ilości około 18 sztuk.

2)wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Orzysz i przewożenie ich do schroniska a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116  poz. 753) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;

3) dokonanie odłowu psa, który pogryzł człowieka i dostarczenie go do lekarza   weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie nie dłuższym niż 4 godziny, w pozostałych przypadkach w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia;

4) przyjmowanie  bezdomnych psów do schroniska z terenu gminy Orzysz;

5) prowadzenie obserwacji przyjętych psów w okresie kwarantanny;

6) dozór i utrzymanie wyłapanych psów z terenu gminy Orzysz;

7) kompleksowa opieka weterynaryjna ;

8) prowadzenie elektronicznej identyfikacji psów przyjmowanych do schroniska;

9) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów;

10) prowadzenie działań, zmierzających do czynnej adopcji psów oraz przekazywania ich  nowym opiekunom oraz podejmowanie działań wspólnie ze szkołami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną i opieką nad zwierzętami w celu kształtowania prawidłowych  postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

11) wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji wszystkich psów przyjętych do schroniska po okresie kwarantanny i nie wcześniej niż po ukończeniu 6 miesięcy życia;

12) zapewnienie rotacji 100% w skali roku poprzez adopcję psów skutkującej tym, że:.

-  ilość psów, za które Zamawiający będzie ponosić miesięczne opłaty nie może być większa niż ilość psów przejętych  przez  Wykonawcę ze schroniska w m. Bystre powiększona o ilość psów przyjętych na zlecenie Gminy Orzysz w kolejnych miesiącach i pomniejszona w ramach rotacji w kolejnych miesiącach o nie mniejszą liczbę psów, niż ta  która wynika z podzielenia liczby psów przejętych ze schroniska przez 12 miesięcy w zaokrągleniu do góry, z zastrzeżeniem, że łączna ilość psów zrotowanych w danym roku nie będzie mniejsza niż ilość psów przejętych ze schroniska  w  m. Bystre.

- ilość  psów, za które ponoszone będą opłaty miesięczne nie może być jednak wyższa niż ilość psów faktycznie przebywających na terenie schroniska w danym miesiącu pochodzących z terenu gminy Orzysz przekazanych i wyłapanych na zlecenie Gminy Orzysz,

 

3. Wymagania stawiane wykonawcy:

3.1 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

3.2 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

3.3 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

3.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

 

IV. Termin wykonania zamówienia

 

wymagany termin wykonania zamówienia

01.01.2015 do 31.12.2015 r.

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności istnieje konieczność posiadania;

- aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, wydanego w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z 2013 poz. 1399 ze zm.)

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę

2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

- aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, wydanego w formie decyzji przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z 2013 poz. 1399 ze zm.)

2. Sposób zaadresowania oferty:

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

 

„Oferta -  Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie, sterylizacja i kastracja w 2015 r."

 

 

VII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 

1. Oferty należy składać do dnia: 2014-12-18 (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Orzyszu)

w siedzibie zamawiającego

Urząd Miejski w Orzyszu

ul Giżycka 15

12-250  Orzysz

pokój nr 4   Punkt Obsługi Klienta

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

2.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.W okresie ważności oferty (związania ofertą) ceny jednostkowe ulegną zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, o wartość wynikającą z różnicy stawek VAT.

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

Elementy punktacji w kryterium cena:

1.

Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu dorosłego psa  w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska (w przypadku szczeniąt licząc od dnia osiągnięcia wieku 3 miesięcy) do dnia zdjęcia go z ewidencji

 

72 pkt

2.

Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę młodego psa w wieku do 3 miesięcy w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia, w którym osiągnie wiek 3 miesięcy

 

5 pkt

3.

Cena jednostkowa za każdorazowe odłowienie zgłoszonego psa  i przewiezienie go do schroniska  oraz przygotowanie psa do wejścia do schroniska   ( czipowanie i obsługa weterynaryjna) lub dostarczenie  psa, który pogryzł człowieka do lekarza   weterynarii w celu poddania obserwacji

 

8 pkt

4.

Cena jednostkowa za każdorazowe wykonanie zabiegu sterylizacji suk

 

9 pkt

5.

Cena jednostkowa za każdorazowe wykonanie zabiegu kastracji psów

 

6 pkt

 

7.Sposób liczenia punktów jest następujący:

a) Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu dorosłego psa  w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska (w przypadku szczeniąt licząc od dnia osiągnięcia wieku 3 miesięcy) do dnia zdjęcia go z ewidencji

L = (najniższa oferowana cena / badana cena) x 100% x 72 pkt

L- Liczba przyznanych punktów (za cenę jednostkową za każdą rozpoczętą dobę pobytu jednego psa w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji)

 

b) Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu młodego psa w wieku do 3 miesięcy w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia, w którym osiągnie wiek 3 miesięcy

L = (najniższa oferowana cena / badana cena) x 100% x 5 pkt

L- Liczba przyznanych punktów (za cenę jednostkową za każdą rozpoczętą dobę pobytu jednego psa w wieku do 3 miesięcy w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia w którym osiągnie wiek 3 miesięcy

c) Cena jednostkowa za każdorazowe odłowienie zgłoszonego psa  i przewiezienie go do schroniska  oraz przygotowanie psa do wejścia do schroniska   ( czipowanie i obsługa weterynaryjna) lub dostarczenie  psa, który pogryzł człowieka do lekarza   weterynarii w celu poddania obserwacji

L = (najniższa oferowana cena / badana cena ) x 100% x 8 pkt

L- Liczba przyznanych punktów  za każdorazowe odłowienie zgłoszonego psa  i przewiezienie go do schroniska  oraz przygotowanie psa do wejścia do schroniska ( czipowanie i obsługa weterynaryjna) lub dostarczenie  psa, który pogryzł człowieka do lekarza   weterynarii w celu poddania obserwacji

d) Cena jednostkowa za każdorazowe wykonanie zabiegu sterylizacji suki

L = (najniższa oferowana cena / badana cena ) x 100% x 9 pkt

L- Liczba przyznanych punktów  za każdorazowe wykonanie zabiegu sterylizacji suki

e)  Cena jednostkowa za każdorazowe wykonanie zabiegu kastracji psów

L = (najniższa oferowana cena / badana cena ) x 100% x 6 pkt

L- Liczba przyznanych punktów  za każdorazowe wykonanie zabiegu kastracji psa

2. Wynik

Oferta, która otrzyma maksymalną liczbę punktów w wyniku zsumowania punktów otrzymanych za określone elementy cenowe oferty w oparciu o ustalone kryterium i sposób wyliczenia zostanie uznana za najkorzystniejszą. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do nie podpisania umowy bez jakichkolwiek roszczeń ze strony składającego ofertę w przypadku gdy zaoferowana cena przekracza wartość środków finansowych przeznaczonych na to zadanie w budżecie Gminy Orzysz na 2015 r.

 

Pliki do pobrania: