Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 4 / 2014

Nazwa zadania: Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego.

W rozdziale IV Opis sposobu przygotowania oferty pkt 2 lit. c) - otrzymuje następujące brzmienie:

c)aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Termin składania ofert:  bez zmian – 20 listopada 2014 r., godz. 10:00

W pozostałym zakresie Zapytanie ofertowe nr 4 / 2014 pozostaje niezmienione.

 

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: środa, 19 lis 2014 08:11
Data opublikowania: środa, 19 lis 2014 08:15
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1484 razy