Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w Orzyszu ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT do 29.07.2014r. g. 15:00

Orzysz, dnia 10.07.2014 r.

Urząd Miejski w Orzyszu zwany dalej „urzędem” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miejskiego w  Orzyszu”.

ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Orzyszu

ul. Giżycka 15

12-250 Orzysz

Tel. 87 424 10 40

e-mail:  um@orzysz.pl

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe w rozumieniu art. 2 Prawa pocztowego, polegające na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Operatora Pocztowego na rzecz Urzędu Miejskiego w Orzyszu, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek zarówno do 50g jak i powyżej 50g oraz ewentualnych ich zwrotów.

Przez Wykonawcę - Operatora Pocztowego rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym zgodnie z art. 6 ust.1 ustawy Prawo pocztowe dnia 23 listopada 2012r. (Dz. U. poz. 1529).

Wykaz ilości przesyłek stanowi  załączony formularz cenowy. Nadawane ilości poszczególnych przesyłek pocztowych mogą różnić się w stosunku do ilości przesyłek wskazanych w formularzu cenowym.

Przesyłki nadawane przez Zamawiającego dostarczane będą przez Operatora Pocztowego do każdego miejsca w kraju i zagranicą.

Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa) na stronie adresowej przesyłki.

Przesyłki będą dostarczane przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego  od poniedziałku do piątku o godzinie wskazanej przez Zamawiającego nie później niż do godziny 10:30.

Zamawiający może korzystać z własnych wzorów druków potwierdzenia odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu ich formy i treści z Wykonawcą.

Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę
w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia wiadomości
u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w w/w terminie Operator sporządza powtórne zawiadomienie po upływie 7-go dnia o możliwości jej odbioru
w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nie odebrania przez adresata.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004r. Nr 5, poz. 34
z późn. zm.). Operator powinien posiadać odpowiednią określoną w ww. rozporządzeniu ilość placówek zdawczo-odbiorczych. Placówki powinny być czynne min. 5 dni w tygodniu.

Usługę pocztową w zakresie przesyłki rejestrowanej uważa się za niewykonaną jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia nie nastąpiło
w terminie 14 dni od dnia nadania.

Reklamację z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić do Operatora po upływie 14 dni od nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania.

Termin udzielenia odpowiedzi nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku zgłaszania reklamacji zastosowanie mają unormowania zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003 r., Nr 183, poz. 1795 z późn. zm.).

Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej uregulowanej przez przepisy ustawy Prawo pocztowe, do odpowiedzialności Operatora za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

Operator odpowiada za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej chyba, że nastąpiło to wskutek siły wyższej.

Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej przysługuje odszkodowanie: - za utratę przesyłki rejestrowanej w wysokości 50-krotności opłaty pobranej przez Operatora za traktowanie przesyłki jako przesyłki poleconej, - za utratę paczki pocztowej w wysokości 10-krotności opłaty pobranej za jej nadanie.

W przypadku nie wykonania usługi Operator niezależnie od należnego odszkodowania zwraca w całości opłatę pobraną za wykonanie usługi.

Opłata za zwroty przesyłek rejestrowanych odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury, do której dołączony zostanie wykaz zwróconych przesyłek w danym okresie.

Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych, przy czym obowiązywać będą ceny jednostkowe, zgodne z obowiązującym w dniu nadania cennikiem.

Zamawiający będzie  umieszczał każdorazowo na przesyłkach  oznaczenie potwierdzające  wniesienie opłaty za usługę w postaci napisu, nadruku lub odcisku pieczęci o treści uzgodnionej,  obowiązującej  u Wykonawcy.

 

Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie wszystkich przesyłek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot i reklamacje, muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie niżej wymienionymi przepisami:

a)         Ustawa  Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. poz. 1529),

b)         Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013r.
w sprawie warunków wykonywania usług  powszechnych  przez operatora wyznaczonego, (Dz. U.  z dnia 9 maja 2013r. poz.545),

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003r. Nr 183 poz. 1795 z póź. zm.),

d) Kodeks postępowania administracyjnego, określony w ustawie z dnia 14.06.1960 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

e) Ordynacja podatkowa, określona w ustawie z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

f) Inne akty prawne związane z realizacją usług będących przedmiotem umowy, wydane na podstawie Ustawy - Prawo pocztowe i Rozporządzenia w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty, w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.08.2014r. do 31.07.2015r.

UPRAWNIENIA

Posiadanie zezwolenia na wykonywanie działalności pocztowej wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub wpis do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie
z art.6 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo pocztowe (tekst jednolity z 2008 roku, Dz. U. Nr 189, poz. 1159, ze. zm.) w zakresie uprawniającym do wykonania zamówienia, lub jest operatorem publicznym, do którego nie stosuje się obowiązku uzyskania zezwolenia lub wpisu do rejestru operatorów pocztowych.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz
w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ

  1. Formularz cenowy.
  2. Wzór umowy parafowany na każdej stronie.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

Cenę oferty stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest obowiązany zapłacić wykonawcy za wykonanie zamówienia.

Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę oferty stanowić będzie całkowita cena podana w ofercie.

Wykonawca podaje w ofercie kwotę netto, VAT, brutto.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

Zamawiający oceni ofertę biorąc pod uwagę najniższą cenę.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (listownie w formie pisemnej):

Urząd Miejski w Orzyszu

ul. Giżycka 15

12-250 Orzysz

lub osobiście ( w formie pisemnej):

Urząd Miejski w Orzyszu  (sekretariat)

ul. Giżycka 15

12-250 Orzysz

do dnia 25.07.2014 r. do godz. 15:00

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

1)    faksem, na nr: 87 424 10 50 lub telefonicznie na nr: 87 424 15 80                 

 

Burmistrz Orzysza

mgr Tomasz Jakub Sulima

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 lip 2014 09:22
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2014 09:29
Opublikował(a): Monika Łępicka-Gij
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 3064 razy