Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na robotę budowlaną nr postępowania RGI.7013.13.2014.KCH

RGI.7013.13.2014.KCH Orzysz, dnia 24.06.2014r

www.bip.orzysz.pl

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: RGI.7013.13.2014.KCH

Nazwa zadania: „Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie” zakres robót obejmuje remont 34m2 betonowej posadzki w garażu OSP
w Okartowie.

Uzasadnienie:

W przeprowadzonym postępowaniu do równowartości 30.000 euro złożono jedną ofertę.
Cena brutto oferty
8.115,92zł,
Kwota przewidziana na realizację zamówienia
6.000,00zł

W związku z tym, iż oferta znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż drugie postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji zostanie przeprowadzone w miesiącu lipcu 2014r. Ogłoszenie ukaże się na stronie Zamawiającego www.bip.orzysz.pl. w zakładce przetargi.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Tomasz Jakub Sulima