Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na robotę budowlaną.

RGI.7013.13.2014 Orzysz, dnia 2014-06-12

 

www.bip.orzysz.pl

ZAPROSZENIE

Urząd Miejski w Orzyszu uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej

na roboty budowlane o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000euro.

Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty realizowane będą w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie”.

Przedmiotem zamówienia jest remont 34m2 betonowej posadzki w garażu OSP
w Okartowie. Zakres robót zgodnie z przedmiarem robót załączonym do zaproszenia.

Termin realizacji zamówienia – do 04.07.2014r.

Termin gwarancji na wykonaną posadzkę – 36 miesięcy .

Należność płatna po odbiorze końcowym robót, po przedłożeniu faktury
w terminie 14 dni, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.


Pracownik prowadzący sprawę : Inspektor Krystyna Chludzińska tel. 87/4241064,
fax 87/4241050 , e-mail; krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl.

Ofertę cenową na formularzu załączonym do zaproszenia , prosimy złożyć
w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu (pok. nr 4) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres
krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl. do dnia 18.06.2014r. do godz. 12:00.

O wyborze oferty decyduje najniższa cena ryczałtowa.
O wyborze oferty Wykonawcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną
do dnia 23.06.2014r .

Pliki do pobrania: