Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe nr 1 / 2014

Naprawa dachu na budynku remizy OSP Orzysz, ul. Cierniaka 11, 12-250 Orzysz.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Orzysz
12-250 Orzyszu, ul. Giżycka 15
NIP: 849 – 15 – 04 – 380
REGON: 790671515

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na naprawie dachu na budynku remizy OSP Orzysz, ul. Cierniaka 11, 12-250 Orzysz.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 – przedmiar robót.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 22.05.2014 r. do 27.06.2014 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1).

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Do oferty należy załączyć wzór umowy - zaakceptowany przez wykonawcę na każdej ze stron.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Orzyszu, 12 - 250 Orzysz ul. Giżycka 15, pok. nr 4 – Punkt Obsługi Interesanta do dnia 15.05.2014 r. do godziny 10:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Osoba do kontaktu – Katarzyna Owczarek, tel. 0-87 424 10 52.
5. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.bip.orzysz.pl.
6. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, oznaczonej w następujący sposób: „Naprawa dachu na budynku remizy OSP Orzysz– zapytanie ofertowe”

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający udzieli zamówienia temu oferentowi, który spełni warunki wynikającez przepisów ustawy o zamówieniach publicznych i zaproponuje najniższą cenę oferty, przy spełnieniu wymagań określonych przez zamawiającego.
2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: cena 100 %

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki wyboru na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na stronie www.bip.orzysz.pl.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Przedmiar robót do wykonania.
3. Wzór umowy.

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 kwi 2014 13:37
Data opublikowania: poniedziałek, 5 maj 2014 11:25
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1683 razy