Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o przystapieniu do sporzadzenia miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego części obrębu Grądy, gmina Orzysz

Znak: RGI.6721.5.2014.DKO Orzysz, 22.04.2014 r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części obrębu Grądy, gmina Orzysz

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Orzyszu Uchwały Nr XLIV/297/14 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Grądy, gmina Orzysz

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.1235, z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń w/w projektu planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie bądź na adres Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Orzysza

Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: wtorek, 22 kwi 2014 12:51
Data opublikowania: wtorek, 22 kwi 2014 12:59
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Marian Leśkiewicz
Artykuł był czytany: 1745 razy