Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe nr 4/2014

(Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu)

I. ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego
12-250 Orzyszu, ul. Wojska Polskiego 14
NIP: 849 -10 -22-959 REGON 001154774

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przeprowadzeniu remontu łazienek

w Szkole Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik Nr 2 – przedmiar robót i rzut łazienek

po remoncie.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 05.05.2014 r. do 27.06.2014 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 1)

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego, 12 - 250 Orzysz ul. Wojska Polskiego 14 do dnia 28.04.2014 r.

do godziny 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2014 r. o godzinie 10:05, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie

ogłoszony na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie w siedzibie Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego

w Orzyszu.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych

ofert.

6. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie www.bip.orzysz.pl

7. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego, a następnie

w kopercie zewnętrznej opisanej tytułem:

Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego
12-250 Orzysz, ul. Wojska Polskiego 14
(Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Orzyszu – zapytanie ofertowe”)

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający udzieli zamówienia temu oferentowi, który spełni warunki wynikające z przepisów ustawy

o zamówieniach publicznych i zaproponuje najniższą cenę oferty, przy spełnieniu wymagań określonych przez

zamawiającego.

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: cena 100%.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki wyboru na tablicy ogłoszeń w siedzibie Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Przedmiar robót do wykonania i rzut łazienek po remoncie.


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Orzyszu – Bogdan Kraszewski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 15 kwi 2014 11:59
Data opublikowania: wtorek, 15 kwi 2014 12:06
Opublikował(a): Beata Jażdżewska
Zaakceptował(a): Beata Jażdżewska
Artykuł był czytany: 2069 razy