Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe nr 1/2014

( dotyczy remontu łazienek uczniowskich)

I. ZAMAWIAJĄCY

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

ul. Osiedle Robotnicze 11

12 – 250 Orzysz

NIP: 849 – 14 – 35 – 118 REGON: 510891205

www.orzysz.pl

gimnazjum@orzysz.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu remontu łazienek uczniowskich w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- przestawia Załącznik Nr 2 – przedmiar robót

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 07.07.2014 r. do 14.08.2014 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu, ul. Os. Robotnicze 11, 12 – 250 Orzysz do dnia 28.04.2014 r.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 28.04.2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

7. Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej nazwą i adresem oferenta oraz zamawiającego,

a następnie w kopercie zewnętrznej opisanej tytułem

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu

ul. Osiedle Robotnicze 11;12 – 250 Orzysz

„Remont łazienek uczniowskich – zapytanie ofertowe”

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający udzieli zamówienia temu oferentowi, który spełni warunki wynikające z przepisów

ustawy o zamówieniach publicznych i zaproponuje najniższa cenę oferty, przy spełnieniu wymagań

określonych przez zamawiającego.

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium: Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów umieszczając wyniki wyboru na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie i nie będzie można dokonać wyboru oferty

najkorzystniejszej, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert

dodatkowych. Ceny oferty dodatkowej nie mogą przewyższać ceny w ofercie złożonej przez oferenta.

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Wzór formularza ofertowego.

2. Przedmiar robót do wykonania.


Dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Orzyszu – Agnieszka Chaberska

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 mar 2014 14:13
Data opublikowania: poniedziałek, 24 mar 2014 14:24
Opublikował(a): Beata Jażdżewska
Zaakceptował(a): Beata Jażdżewska
Artykuł był czytany: 2223 razy