Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH Z MIESZKAŃCAMI GMINY ORZYSZ

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r .Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm., oraz Uchwały Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji .

Burmistrz Miasta Orzysza ogłasza

konsultacje społeczne dokumentu ,,Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”

1. Termin konsultacji: od 24 lutego 2014r. do 10 marca 2014 r.
2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Gminy Orzysz o przygotowanym dokumencie.
3. W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Gminy Orzysz, posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie miasta Orzysza.
4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a) wyrażenie opinii mieszkańców poprzez umieszczenie dokumentu, podlegającego konsultacjom, na stronie internetowej Urzędu i przyjmowanie uwag na piśmie w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

b) poprzez wyłożenie dokumentu w Urzędzie Miejskim w Orzyszu.

c) poprzez organizację dwóch spotkań z mieszkańcami obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w Mrągowie, 25 lutego 2014r. godz. 17.30 w Sali nr 1, w Urzędzie Miejskim w Mrągowie, ul. Królewiecka 60 A, 11-700 Mrągowo. oraz w Giżycku – termin i miejsce zostanie podane w terminie późniejszym, jako oddzielna informacja.

5. Formularz konsultacji dostępny będzie w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej: www.orzysz.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać w Punkcie Obsługi Urzędu Miejskiego, lub wysyłać na adres: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz. Na kopercie drukowanymi literami należy umieścić napis:

Konsultacje społeczne dokumentu ,, Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”.

Formularze mogą być składane także drogą elektroniczną na adres: sekretariat@um.orzysz.pl, temat wiadomości: Konsultacje społeczne dokumentu ,,Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 – Strategia”.

7. Informacji udziela Pani Ewa Polkowska-Krupa – zastępca Burmistrza Orzysza pod nr telefonu 87 4241066, e-mail: ewa.polkowska-krupa@um.orzysz.pl. Wyniki konsultacji zamieszczone będą na Stronie Internetowej Urzędu Miejskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń, nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

Orzysz, dn. 17.02.2014r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 18 lut 2014 11:34
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2014 12:07
Opublikował(a): Danuta Kowalewska
Zaakceptował(a): Danuta Kowalewska
Artykuł był czytany: 1736 razy