Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Zakończenie postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obręb Czarne, gmina Orzysz oraz obręb Pańska Wola miejscowość Biała Giżycka, gmina Wydminy.

Znak: RGI.6733.4.11.2013.DKO

Orzysz, 20 września 2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja Białystok S.A. Rejon Energetyczny Ełk, w imieniu której działa Dyrektor Rejonu Energetycznego Ełk Zbigniew Kozłowski, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: . budowie linii kablowej SN 15 kV, złącza kablowego SN 15 kV, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz napowietrznej linii nn 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjnych: 3, 94/2, 93/1, 18/1, 33, 30/2, 32, 90, 48, w obrębie geodezyjnym Czarne, gmina Orzysz oraz na działkach: 1/1, 1/2, 2/2, 4/66, 4/106, 4/115, 237/3, 237/4, 237/5, 238/2, 238/3 w obrębie geodezyjnym Pańska Wola w miejscowości Biała Giżycka, gmina Wydminy.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 11. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.

 


 

 

Burmistrz Orzysza

 

 

mgr Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: piątek, 20 wrz 2013 14:36
Data opublikowania: piątek, 20 wrz 2013 14:40
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Marian Leśkiewicz
Artykuł był czytany: 2095 razy