Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Znak: RGI.6733.3.5.2013.DKO                                        Orzysz, 06sierpnia 2013 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja Białystok S.A. Rejon Energetyczny Ełk, w imieniu którego działa Jan Krajewski, prowadzący działalność pod firmą ELEKTRIN”, z siedzibą w Ełku, ul. Słowackiego 17/17, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej: napowietrznej linii 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii niskiego napięcia nN – kablem ziemnym typu YAKXS 4x120 mm2 do zasilenia budynków mieszkalnych 1-no rodzinnych na dz. 217, 200 i do zasilania innych położonych w tym rejonie działek, planowanego na działkach o nr ewidencyjnym 193, 199, 198, 217, 200, położnych w obrębie geodezyjnym Mikosze, gmina Orzysz.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 11. Brak wniesienia uwag i wniosków w wyznaczonym terminie spowoduje wydanie decyzji w oparciu o zebrane materiały.

 

Zastępca Burmistrza Orzysza

 

 

mgr inż. Ewa Maria Polkowska – Krupa

 

Data powstania: czwartek, 8 sie 2013 12:25
Data opublikowania: czwartek, 8 sie 2013 12:29
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Marian Leśkiewicz
Artykuł był czytany: 2010 razy