Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Znak: RGI.6733.3.2.2013.DK                                             Orzysz, 15 lipca 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Orzysza działając na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 ) oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) zawiadamia, iż na wniosek z dnia 01.07.2013 r., uzupełniony 12.07.2013 r. PGE Dystrybucja Białystok S.A. Rejon Energetyczny Ełk, w imieniu którego działa Jan Krajewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ELEKTRIN”, z siedzibą w Ełku, ul. Słowackiego 17/17, wszczęto postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej: napowietrznej linii 15kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii niskiego napięcia nN – kablem ziemnym typu YAKXS 4x120 mm2 do zasilenia budynków mieszkalnych 1-no rodzinnych na dz. 217, 200 i do zasilania innych położonych w tym rejonie działek, planowanego na działkach o nr ewidencyjnym 193, 199, 198, 217, 200, położnych w obrębie geodezyjnym Mikosze, gmina Orzysz.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz, w pokoju nr 11.

 

 

 

 

 

 

Zastępca Burmistrza Orzysza

mgr inż. Ewa Maria Polkowska – Krupa

Data powstania: czwartek, 18 lip 2013 12:30
Data opublikowania: czwartek, 18 lip 2013 12:35
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Marian Leśkiewicz
Artykuł był czytany: 1855 razy