Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wydanej decyzji.

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Nadleśnictwa Giżycko, z siedzibą w Giżycku, przy ul. Słowiańskiej 2.

Znak: RGI.6220.2.2013.DK.4

Orzysz, 14.06.2013 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYDANEJ DECYZJI

Działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm) i w związku z art. 104 § 1 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamiam, iż w dniu 14 czerwca 2013 roku wydana została decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Nadleśnictwa Giżycko, z siedzibą w Giżycku, przy ul. Słowiańskiej 2, w imieniu której działa pełnomocnik Bogusław Lipiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPI PROJEKT z siedzibą w Wąsoszu, Plac Rzędziana 17, z uwagi na bezprzedmiotowość wszczętego postępowania.

Zgodnie z art. 10 kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym.

 

 

Burmistrz Orzysza

 

Tomasz Jakub Sulima

Data powstania: piątek, 14 cze 2013 10:33
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2013 10:39
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Marian Leśkiewicz
Artykuł był czytany: 1957 razy