Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja o umorzeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dojazdu pożarowego nr 60 w leśnictwach Góra i Jelenia Góra” obejmującego działki nr: 431, 430, 397, 398, 381, 350, 318/2, 440/2, 318/1, 317/3, 317/2 – obręb Okartowo, gm. Orzysz

Znak:RGI.6220.2.2013.DK.3

Orzysz, 14 czerwca 2013 r.

 

DECYZJA


 

Działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) w związku z art. 71 i 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397)

orzekam

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dojazdu pożarowego nr 60 w leśnictwach Góra i Jelenia Góra” obejmującego działki nr: 431, 430, 397, 398, 381, 350, 318/2, 440/2, 318/1, 317/3, 317/2 – obręb Okartowo, gm. Orzysz z wniosku Nadleśnictwa Giżycko, z siedzibą w Giżycku, przy ul. Słowiańskiej 2, w imieniu której działa pełnomocnik Bogusław Lipiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPI PROJEKT z siedzibą w Wąsoszu, Plac Rzędziana 17, jako bezprzedmiotowe.

Uzasadnienie

W dniu 19.04.2013 r. (data wpływu 26.04.2013 r.) Nadleśnictwo Giżycko, z siedzibą w Giżycku, przy ul. Słowiańskiej 2, w imieniu której działa pełnomocnik Bogusław Lipiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PPI PROJEKT z siedzibą w Wąsoszu, Plac Rzędziana 17, wystąpiło do tut. organu z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dojazdu pożarowego nr 60 w leśnictwach Góra i Jelenia Góra” obejmującego działki nr: 431, 430, 397, 398, 381, 350, 318/2, 440/2, 318/1, 317/3, 317/2 – obręb Okartowo, gm. Orzysz.

Do wniosku dołączono niezbędne załączniki oraz informacje, w tym Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem inwestycji oraz z obszarem na jaki inwestycja może wpływać.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obrębu Okartowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/551/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 110, poz. 1455 oraz w granicach Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Wschód przyjętego Rozporządzeniem Nr 136 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 178, poz. 2618).

Zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organami współdziałającymi są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu.

Burmistrz Orzysza działając zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W dniu 16 maja 2013 r. pismem (znak: RGI.6220.2.2013 .DK.1) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz pismem (znak: RGI.6220.2.2013 .DK.2) do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o wyrażenie opinii czy dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie dojazdu pożarowego nr 60 w leśnictwach Góra i Jelenia Góra”, planowanego na działkach nr: 317/2, 318/2, 350, 381, 397, 430, 431, 317/3, 318/1, 440/2, 398 - obręb Okartowo, gmina Orzysz, istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku uznania konieczności przeprowadzenia dla w/w przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko zwrócono się o odniesienie się do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu wydał w dniu 23 maja 2013 roku Opinię Sanitarną (znak: ZNS.9083.14.2013), w której stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem z dnia 29 maja 2013 roku (znak: WOOŚ.4240.232.2013.JC) przesłał swoje stanowisko, które stanowiło o istocie rozstrzygnięcia sprawy w kwestii konieczności wydania przez Burmistrza Orzysza Decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn. Przebudowie dojazdu pożarowego nr 60 w leśnictwach Góra i Jelenia Góra”, planowanego na działkach nr: 317/2, 318/2, 350, 381, 397, 430, 431, 317/3, 318/1, 440/2, 398 - obręb Okartowo, gmina Orzysz. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w w/w piśmie wskazał, iż brak jest podstawy prawnej do wydania decyzji środowiskowej.

Zgodnie z art. 71 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) uzyskanie decyzji wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr.213 poz. 1397). Stosownie do wykładni § 3 ust. 1 pkt 60 w/w rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości powyżej 1 km (…). Przepis ten określa cechy drogi powodujące zaliczenie jej do przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji środowiskowej. Jedną z tych cech jest nawierzchnia twarda. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) droga twarda to droga z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej klinkierowej lub brukowcowej oraz płyt betonowych lub kamienno – betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m. Pozostałe drogi, stosownie do treści w/w ustawy stanowią drogi gruntowe.

Według informacji zawartej w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia załączonej do wniosku, planowana inwestycja dotyczy przebudowy drogi, pełniącej funkcję dojazdu pożarowego oraz do transportu drewna ze szlaków zrywkowych. Nawierzchnia planowanej drogi wykonana będzie z kruszywa naturalnego i łamanego. Ponieważ projektowana nawierzchnia nie stanowi nawierzchni twardej w rozumieniu przepisów ustawy o ruchu drogowym. Powyższy fakt wskazuje na bezprzedmiotowe zaliczenie przedmiotowego przedsięwzięcia do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów klasyfikujących przedsięwzięcia do konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Stronom przysługuje prawo złożenia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, w terminie 14 dnia od daty jej otrzymania, za moim pośrednictwem.

Otrzymują:


  1. Strony postępowania wg

    wykazu

  2. a/a

Burmistrz Orzysza


Tomasz Jakub Sulima

 

Data powstania: piątek, 14 cze 2013 10:07
Data opublikowania: piątek, 14 cze 2013 10:30
Opublikował(a): Marian Leśkiewicz
Zaakceptował(a): Marian Leśkiewicz
Artykuł był czytany: 4131 razy